Wybrano wykonawcę przebudowy drogi powiatowej na odc. Bylice-Klukowo

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, 12 lutego 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Pułtusku a firmą DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk z Kacic na realizację przebudowy drogi powiatowej w gm. Świercze na odcinku Bylice – Klukowo. Wartość prac to 3.939.393,93 zł . W ramach zadania zostanie przebudowane 4100 mb nawierzchni drogi (z poszerzeniem jej do 6 m),  177 mb chodnika w m. Klukowo, budowa peronów przystanków autobusowych i przejść dla pieszych z ich doświetleniem. Ponadto, zostaną odtworzone  pobocze i rowy odwadniające oraz przebudowane 2 przepusty pod drogą. Planowany termin realizacji prac –  I połowa 2018 r

Powiat Pułtuski po raz kolejny realizuje program ,,Aktywny samorząd”

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w ubiegłych latach Powiat Pułtuski przystąpił do realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”. Jednostką realizującą program w imieniu powiatu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Czytaj więcej

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) oraz Starostwo Powiatowe w Pułtusku zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie „Jak poprawnie zrealizować projekt i złożyć sprawozdanie. Rozliczanie dotacji publicznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odbędzie się  21.02.2018 r. (środa) w godz. 12.00-16.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, w Sali konferencyjnej.

Czytaj więcej

Międzyszkolna Debata Powiatowa w ZS im. Bolesława Prusa w Pułtusku

31 stycznia 2018r. w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku odbyła się Międzyszkolna Debata Powiatowa. Została ona zorganizowana przez pracowników ZS: psycholog Ewę Mazurkiewicz i pedagog Ilonę Dynak, w ramach realizacji Kampanii „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” zainicjowanej przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty we współpracy z Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu.

Czytaj więcej

Promocja badań ankietowych realizowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie

Urząd Statystyczny w Warszawie realizuje prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania ankietowe. Mają one charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Na wysoką jakość wyników ma wpływ uczestnictwo w badaniach wszystkich wylosowanych gospodarstw oraz udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.

Czytaj więcej

Płatności bezgotówkowe w Starostwie Powiatowym

17 stycznia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku został uruchomiony system płatności bezgotówkowych. Terminale płatnicze działają w Wydziale Komunikacji i Dróg (3 terminale) oraz Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (2 terminale). Powyższe rozwiązanie pozwala przyjąć opłatę poprzez płatność kartą bezpośrednio przy stanowisku obsługi Interesanta. Akceptowane karty: VISA, VISA ELECTRON, PAY, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
Do każdej transakcji doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł.

W przypadku wzrostu liczby operacji dokonywanych w systemie płatności bezgotówkowych liczba terminali będzie zwiększana.

Informacja nt. Afrykańskiego Pomoru Świń

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie w związku z wykryciem  kolejnych przypadków dzików zarażonych wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) w województwie mazowieckim, przekazuje materiał informacyjny  – pobierz ulotkę

Założeniem akcji informacyjnej jest w szczególności zwrócenie uwagi społeczeństwa na konieczność nie wyrzucania żywności i odpadów kuchennych w miejsca potencjalnie dostępne dla dzików.

Ulotka opracowana w Głównym Inspektoracie Weterynarii – JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA ? ulotka

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Od  grudnia 2017 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku na mocy porozumienia pomiędzy Starostą Pułtuskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej będzie realizować program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Ważnym działaniem w systemie wsparcia w ramach programu „Za życiem” jest powołanie na szczeblu samorządu powiatowego ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, umożliwiających objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0–7 lat. Rozwiązanie to wzmocni istniejące formy pomocy i pozwoli skoordynować działalność różnych placówek funkcjonujących w powiecie.

Czytaj więcej