Archiwa kategorii: Aktualności

Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r.,  poz. 13088, ze zm.) zwołuję XIX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 23 września 2020r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Informacja o realizacji zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku w 2019 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku w 2019r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w formie darowizny.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Powiat Pułtuski i Gminę Pułtusk zadania pn.:„Przebudowa pomnika żołnierzy z 1920” i udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz gminy Pułtusk.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację, na zasadach partnerstwa przez Powiat Pułtuski i Gminę Pułtusk inwestycji polegającej na wykonaniu rzeźby grupowej w ramach zadania pn.: „Miejsca pamięci piewcy Pułtuska- Witolda Gomulickiego- wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu  w Pułtusku  z dnia  30 grudnia 2019r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku i Starosty Pułtuskiego analizy oświadczeń majątkowych.
 12. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 13. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Nalewajk

 

 

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej

W dniu 2 września 2020 r. Komisja Konkursowa powołana uchwałą Nr 328/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. Zarządu Powiatu w Pułtusku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w 2020 r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej – po przeprowadzeniu konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania: promocja kultury, folkloru ziemi pułtuskiej zakończyła prace związane z wyborem oferty.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie „Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna”.

Działając na podstawie § 7 Regulaminu pracy Komisji Konkursowej stanowiącego załącznik do uchwały 328/2020 Komisja przyjęła ofertę stwierdzając, że spełnia ona wymagania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszeniu o konkursie.

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 9 września 2020 r. podjął uchwałę Nr 335/2020 w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Powiatu Pułtuskiego w roku 2020 w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej stwierdzając, iż „w wyniku postępowania konkursowego dokonuje się wyboru oferty złożonej przez Stowarzyszenie –  „Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna” i udziela dotacji w wysokości 9.915,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych).