Archiwa kategorii: Aktualności

SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Delegatura w Ciechanowie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego organizuje w dniu 22 października 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Mleczarskiej 27 spotkanie informacyjno-konsultacyjne na temat aktualnych przedsięwzięć podejmowanych przez samorząd w ramach współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi.

Tematem spotkania będą zagadnienia dotyczące współpracy organizacji pozarządowych z województwem mazowieckim, m.in.:

– nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do Mazowieckiej Rady

Działalności Pożytku Publicznego V kadencji,

– powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

– I edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego,

– program i zasady współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi
w 2020 r.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu proszone są o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa na adres mailowy malgorzata.pakula@mazovia.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 023 673 07 06, 023 673 07 16 w terminie do 18 października 2019 r.

Program spotkania

Zaproszenie do udziału w projekcie „AKTYWNY ABSOLWENT”

Jeżeli jesteś studentem ostatniego roku lub absolwentem, który ukończył studia maksymalnie pięć lat temu, i szukasz pracy, ten projekt jest właśnie dla Ciebie!

Oferujemy między innymi doradztwo zawodowe, coaching, szkolenia zawodowe dopasowywane indywidualnie do potrzeb i zainteresowań uczestnika, naukę języków obcych, płatne staże.

Zapewniamy indywidualne podejście.

Jeżeli zależy Ci na rozwijaniu własnych kompetencji
i umiejętności oraz chcesz być konkurencyjny na rynku pracy, zgłoś się do nas już teraz!

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 22 831 22 71 wew. 255
lub mailowo: aktywnyabsolwent@pzn.org.pl

Projekt skierowany jest do osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzrokową w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

„Tworzenie wielkich rzeczy to kochanie tego co się robi…” – Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

W piątek, 11 października 2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szklono-Wychowawczym im. Anny Karłowicz
w Pułtusku odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Jak co roku uroczystość była doskonałą okazją do złożenia serdecznych życzeń skierowanych do pracowników oświaty oraz wręczenia nagród.

Nagrodę Starosty Pułtuskiego otrzymali:

1. Anna Krystoszyk – Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku
2. Adam Byszewski – Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku
3. Ilona Dynak – Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku
4. Eliza Kędzierska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku Czytaj więcej

Jest umowa na rozbudowę drogi powiatowej – ulica Białowiejska w Pułtusku

9 października 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a firmą „DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk” z Kacic, wyłonioną w drodze przetargu, na rozbudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska.
W ramach zadania zostanie wykonana budowa nowej nawierzchni jezdni, budowa poboczy z kruszyw i renowacja rowów odwadniających na odcinku od granicy miasta do początku obszaru zabudowanego, budowa chodnika na obszarze zabudowanym miasta do ulicy Zielona Dróżka, budowa nowych zjazdów, przebudowa przepustu pod drogą.
Wartość prac to 2.320.000,00 zł brutto.  Zadanie współfinansowane jest z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w wysokości do 2.012.000,00 zł.
Planowany termin zakończenia prac – do końca II kwartału 2020r.

Czytaj więcej

Nowe ubrania specjalne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku

W poniedziałek, 30 września 2019 r. Starosta Pułtuski Jan Zalewski i Wicestarosta Beata Jóźwiak oraz Henryk Kowalczyk Minister Środowiska podpisali umowę na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup 9 kompletów : „Fabrycznie nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku”. Całkowita wartość zadania wynosi 33 000,00 zł., 29 700,00 zł – dofinansowanie z WFOŚiGW, 3 300,00 zł – wkład własny Powiatu Pułtuskiego. Czytaj więcej

Uczczono Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

W piątek, 27 września 2019 r., w Dniu Podziemnego Państwa Polskiego odbyła się uroczystość złożenia kwiatów przy mogile żołnierzy Armii Krajowej na I cmentarzu w Pułtusku.
Przedstawiciele władz samorządowych, kombatantów, służb mundurowych, organizacji, stowarzyszeń, instytucji, zakładów pracy oraz delegacje pułtuskich szkół oddały hołd poległym za Ojczyznę.
27 września 1939 r. powołana została pierwsza konspiracyjna organizacja niepodległościowa – Służba Zwycięstwu Polski. To wydarzenie zapoczątkowało budowę Polskiego Państwa Podziemnego – fenomenu w dziejach II wojny światowej i nie tylko. Pamiętając o poświęceniu żołnierzy tej organizacji, walce i umiłowaniu Ojczyzny, Sejm RP ustanowił dzień 27 września Dniem Podziemnego Państwa Polskiego. Czytaj więcej

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 27 września 2019 r. postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, zwanego dalej Programem Współpracy.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, ze zm.) mające swoją siedzibę lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego.

Celem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii ww. podmiotów lub zgłoszenie propozycji zmian w Programie Współpracy.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 7.10.2019 r. do 18.10.2019 r. w formie zbierania opinii i propozycji zmian Programu Współpracy na formularzu konsultacji, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.

Wypełniony formularz konsultacji należy w terminie do 18.10.2019 r.:

  • dostarczyć w godzinach pracy urzędu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pułtusku
    Marii Skłodowskiej – Curie 11 06 – 100 Pułtusk lub,
  • przesłać tradycyjną pocztą na adres : Starostwo Powiatowe w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11 06 – 100 Pułtusk lub,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: pczk@powiatpultuski.pl.

Projekt Programu Współpracy oraz formularz konsultacji zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku www.bip.powiatpultuski.pl, na stronie internetowej www.powiatpultuski.pl oraz będzie dostępny w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19 pokój nr 60.

Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: „Program Współpracy na rok 2020”.

Nie będą uwzględniane opinie i propozycje zmian:

  • przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji;
  • złożone na formularzu ale z datą wpływu przed dniem 7.10.2019 r. bądź po dniu 18.10.2019 r. (przed i po dniach wyznaczonych do konsultacji);
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Formularz konsultacji

Projekt programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 r.

Załącznik nr 1 do projektu programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 r.