Plakat - Plastik nie do pieca Narodowe Święto Niepodległości odbioru prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte Dzień Edukacji Narodowej Laptopy dla rodzin zastępczych Umowa na przebudowę drogi powiatowej Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy podpisana

W trosce o czyste powietrze „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”

Problem złej jakości powietrza w Polsce, szczególnie dotkliwy w okresie jesienno-zimowym, od dłuższego czasu obecny jest w świadomości publicznej. Europejskie statystyki* wskazują, że Polska należy do krajów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu, ponadto znajduje się w czołówce krajów z najwyższym odsetkiem przedwczesnych śmierci spowodowanych złą jakością powietrza. Na większości terytorium Polski za zanieczyszczenie powietrza odpowiada w głównej mierze tzw. niska emisja, czyli emisje z pojazdów oraz z domowych palenisk i kotłowni**. Duży udział ma tu naganne zjawisko spalania odpadów w piecach, a świadomość negatywnych skutków, takich praktyk, wydaje się być w społeczeństwie ciągle bardzo niska, mimo nieustannej obecności tematu smogu w mediach. Czytaj więcej

Powiat Pułtuski podpisał umowę na mobilny punkt pobrań COVID-19

Powiat Pułtuski podpisał umowę z  firmą Corten Medic na otwarcie punktu pobrań COVID-19, udostępniając teren placu Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Białowiejskiej 5. Pobieranie materiału do badań odbywa się 7 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 12.30 w postaci dwóch rodzajów testów:
– testy na przeciwciała IgM i IgG Anty-SARS-CoV-2,
– testy genetyczne wykrywające cząstkę koronawirusa w organizmie.
W dedykowanym punkcie diagnostyki COVID-19 realizowane są bezpłatne badania dla osób ze skierowaniem od lekarza POZ lub z Sanepidu oraz badania komercyjne – odpłatne.

Punkt jest czynny codziennie w godzinach 8:00-12:30
przy ul. Białowiejskiej 5 (Środowiskowy Domu Samopomocy) w Pułtusku
Informacje o testach oraz zapisy na wykonanie testów pod numerem
tel. 226 020 997 Czytaj więcej

Kolejne dofinansowanie dla DPS

Powiat Pułtuski prowadzący DPS w Pułtusku, DPS w Ołdakach i DPS W Obrytem, współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich POWER „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” na podstawie umowy z dnia  30 czerwca 2020 r. zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Ministerstwem Zdrowia.

Celem projektu jest przede wszystkim ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu Domów Pomocy Społecznej.

Środki finansowe z projektu to fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia.

Ponadto, placówki zakupią w ramach projektu środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne dla personelu, pacjentów i mieszkańców.

W ramach projektu Powiat Pułtuski pozyskał dofinansowanie w łącznej kwocie:

114 571,97 zł 

Wsparcie dla:

Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 17 575,83 zł

Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 26 819,39 zł

Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 70 176,75 zł

Plakat Informacyjny

Narodowe Święto Niepodległości w Pułtusku

W środę, 11 listopada br. minęła 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Ze względu na trwającą sytuację epidemiczną oraz wprowadzone restrykcje powiatowo-gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się inaczej niż zwykle.

By oddać hołd bohaterom tamtych wydarzeń, przedstawiciele Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Samorządu Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk złożyli kwiaty oraz zapalili znicze w miejscach pamięci tj. pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Warszawskiej, przy tablicy upamiętniającej Ignacego Jana Paderewskiego na terenie Domu Polonii, pod pomnikiem Wincentego Witosa przy ul. 3 Maja oraz na I Cmentarzu przy mogile żołnierzy poległych w 1920 r. Czytaj więcej

Kolejna droga powiatowa przebudowana

W poniedziałek 12 października 2020 r. dokonano odbioru prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte. Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnym spadkiem daszkowym i poboczami z kruszywa łamanego, obustronne odtworzenie rowów przydrożnych i istniejących przepustów oraz budowę zjazdów. Długość przebudowanego odcinka to 785,00 m.

W odbiorze uczestniczyli: Jan Zalewski – Starosta Pułtuski, Emila Gąsecka – Radna Rady Powiatu w Pułtusku, Sebastian Mroczkowski – Wójt Gminy Obryte, Grzegorz Pik – Dyrektor ZDP w Pułtusku, Joanna Wolniak – Kierownik Działu Technicznego ZDP w Pułtusku, Dariusz Zieliński – Inspektor Nadzoru, Jan Kaczmarczyk i Sławomir Wiśniewski – przedstawiciele Wykonawcy inwestycji – firmy DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk z Kacic.

Zadanie sfinansowano z:
– budżetu Gminy Obryte – 150 000,00zł;
– budżetu Powiatu Pułtuskiego – 132 715,79 zł;
– dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 222 222,22 zł;

Całkowita wartość inwestycji to: 504 938,01 zł.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Działając w oparciu o art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) informuję, że Zarząd Powiatu w Pułtusku na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2020 r. podjął uchwałę Nr 363/2020 w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 r. Czytaj więcej

Rękodzieło Puszczy Białej

W sobotę 24 października, w Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie, odbyły się ostatnie warsztaty z cyklu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. „Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna” – zadanie publiczne pn. „Aktywizacja społeczności lokalnej w celu promocji kultury i folkloru ziemi pułtuskiej” finansowane przez Powiat Pułtuski.

W ramach projektu zorganizowano 6 spotkań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Uczestnicy mogli zapoznać się ze sztuką ludową regionu oraz metodami wykonania  tradycyjnych wyrobów rękodzielniczych: haftu, ozdób kulkowych, garncarstwa i wycinanki. Czytaj więcej

Informacja o projekcie pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Powiat Pułtuski w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu szkoła Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.Plakat „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”