Awanse w szkołach prowadzonych przez Powiat Pułtuski Umowa na budowę mostu oraz przebudowę drogi powiatowej podpisana Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego coraz bliżej Prezentacja pułtuskich zakładów pracy Uroczystości na I cmentarzu w Pułtusku związane z obchodami 82. rocznicy powstania Podziemnego Państwa Polskiego

28 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku nastąpiło przekazanie bluz Klubowi Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Kropla Życia” w Pułtusku. Przekazania, w imieniu Zarządu Powiatu w Pułtusku, dokonał Jan Zalewski Starosta Pułtuski.  Historia pułtuskiego Klubu sięga swoimi początkami aż do czasów powojennych. W latach 60-tych ubiegłego wieku zaczęto tworzyć przy kołach PCK banki krwi, a następnie kluby HDK PCK. Pułtuski Klub od momentu swojego powstania działa nieprzerwanie, szerząc ideę ratowania życia ludzkiego. Dla członków Klubu dar krwi stanowi dar serca, a oddając krew – często darują ludziom nowe życie.

Czytaj więcej

Mural Jana Lityńskiego na warszawskiej Woli

W niedzielę 26 września 2021 r. na warszawskiej Woli został odsłonięty mural Jana Lityńskiego – tragicznie zmarłego w nurtach Narwi pod Pułtuskiem. Jan Lityński był politykiem, publicystą, opozycjonistą w czasach PRL, działaczem społecznym, uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, posłem na Sejm RP, doradcą prezydenta RP w latach 2010-2015. Mural na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Towarowej powstał z inicjatywy Burmistrza Woli Krzysztofa Strzałkowskiego oraz Wolskiego Centrum Kultury. W uroczystościach pn. „Wolność kocham i rozumiem: Jan Lityński i Komitet Obrony Robotników” wzięli udział przedstawiciele samorządów Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk.

Czytaj więcej

Obwieszczenie o licytacji publicznej pojazdów przejętych na własność Powiatu Pułtuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu

Starosta Pułtuski, działając na podstawie art. 105 § 1 pkt 1 w związku z art. 105a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.10.2021 r. (poniedziałek) o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, sala nr 1.38 (Sala Rady Powiatu) odbędzie się licytacja publiczna ruchomości. Czytaj więcej

27 września – Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

W dniu dzisiejszym na I cmentarzu w Pułtusku przed mogiłą Żołnierzy AK uczczono bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, którzy w niezwykle trudnych warunkach walczyli o niepodległość swojej Ojczyzny. Oprawę uroczystości zapewnili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. 13 Pułku Piechoty w Pułtusku przy wsparciu Pułtuskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty. Historię tajnych struktur państwa polskiego z okresu II wojny światowej przedstawiła Elżbieta Suwińska – nauczycielka historii w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku. Hołd walczącym oddali Kombatanci, przedstawiciele Rządu RP, reprezentanci samorządów Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, uczniowie szkół z terenu Powiatu Pułtuskiego oraz przedstawiciele służb mundurowych, organizacji pozarządowych i partii politycznych. Samorząd Powiatu Pułtuskiego reprezentowali: Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Beata Jóźwiak Wicestarosta oraz Tadeusz Nalewajk Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku.

Czytaj więcej

Rocznica deportacji ludności żydowskiej z Pułtuska

26 września obchodzimy rocznicę deportacji ludności żydowskiej z Pułtuska. Każdego roku dla uczczenia pamięci dawnych mieszkańców Pułtuska wyznania mojżeszowego, przedstawiciele Samorządu Powiatu Pułtuskiego, Samorządu Gminy Pułtusk, mieszkańcy Pułtuska oraz dzieci i młodzież składają kwiaty i zapalają symboliczne znicze przy pomniku poświęconym pamięci Żydów z Pułtuska. Podczas spotkania o historii ludności żydowskiej z Pułtuska opowiedziała Aneta Szymańska Prezes stowarzyszenia Dialogu MOSTY, a Gil Stein, w imieniu potomków Pułtuskich Żydów, podziękował za pamięć o ofiarach deportacji.

Czytaj więcej

Mazowieckie Syreny+

Powiat Pułtuski podpisał porozumienie z Wojewodą Mazowieckim w sprawie współpracy przy realizacji Projektu pn. „Mazowieckie Syreny+ – rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności” na terenie Powiatu Pułtuskiego.

W PCZK i Gminach z naszego powiatu zostaną zamontowane radiostacje cyfrowe umożliwiające stały kontakt jednostek samorządu terytorialnego z administracją rządową.

Czytaj więcej

Informacja o negatywnym wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 128/2, położonej w obrębie Borza Strumiany, gm. Gzy

Zarząd Powiatu w Pułtusku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.09.2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Borza Strumiany, gm. Gzy, oznaczonej numerem ewidencyjnym 128/2 o powierzchni 0,0536 ha, objętej księgą wieczystą KW nr OS1U/00044661/7.

Do przetargu został dopuszczony 1 uczestnik, który w wymaganym terminie, tj. do dnia 15.09.2021 r., dokonał wpłaty wadium w wysokości 1 000,00 zł. Osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu nie było.

Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 06.08.2021 r. cena wywoławcza wynosiła 10 000,00 zł.

W toku licytacji, po trzecim wywołaniu uczestnik przetargu nie zaoferował ceny ponad cenę wywoławczą. W związku z tym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Zakończono przebudowę drogi powiatowej w Zatorach

W poniedziałek, 20 września 2021 r. dokonano odbioru prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 3421W w Zatorach o łącznej długości 1817 m.b. Zakres robót budowlanych obejmował: wykonanie stabilizacji gruntu cementem, podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 5,50 m wraz z poszerzeniami na łukach 6 m, wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa naturalnego o szer. 1 m, odtworzenie rowów przydrożnych, wykonanie przepustów oraz ustawienie oznakowania.

W odbiorze uczestniczyli: Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Włodzimierz Kaczmarczyk Radny Rady Powiatu w Pułtusku, Jacek Jackiewicz Zastępca Wójta Gminy Zatory, Grzegorz Pik Dyrektor ZDP w Pułtusku, Robert Rosiński Inspektor Nadzoru, Marcin Kaczmarczyk przedstawiciel firmy Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk oraz Sławomir Wiśniewski Kierownik robót.

Nazwa zadania
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w Zatorach”

Zadanie sfinansowano z:
– budżetu Gminy Zatory – 250 000,00 zł;
– budżetu Powiatu Pułtuskiego – 779 980,4 1zł;
– dofinansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 250 000,00 zł;
Całkowita wartość inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim to: 1 279 980,41 zł.

Budżet Obywatelski Mazowsza

Logotyp Budżetu Obywatelskiego dla Województwa Mazowieckiego Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu pułtuskiego do wzięcia udziału w głosowaniu na projekty, które mogą zostać sfinansowane z Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. W roku 2021 z budżetu województwa wydzielono kwotę 25 mln złotych, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. Zachęcamy do głosowania, tym bardziej, że wśród zgłoszonych przez mieszkańców Mazowsza projektów znalazły się 3, które swoim zasięgiem oraz działaniem obejmują Powiat Pułtuski.

184. Pniewo droga wojewódzka nr 618- przebudowa parkingu oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych.

183. Laboratorium Szalonego Naukowca – warsztaty eksperymentalne dla dzieci z terenów wiejskich

44. VeloMazovia Północ – rowerowy szlak północnego Mazowsza

Głosować można TUTAJ 

INFORMACJA o rozpoczęciu prac geodezyjnych

Starosta Pułtuski działając na podstawie art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 roku, poz. 2052, ze zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów:

1) GZY i SULNIKOWO, gmina Gzy,
2) GODACZE, KLUKOWO i WYRZYKI, gmina Świercze,
3) CIEŃSZA i KRUCZY BOREK, gmina Zatory,

zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UF/UM/CG/1209/2021 z dnia 24.08.2021 roku.

Wykonawcą powyższych prac jest firma:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o. o.
z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin

Czytaj więcej