Podpisanie umowy na budowę drogi relacji Lipniki Stare- Gromin

21 października 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Przedsiębiorstwem Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej wyłonionym w drodze przetargu. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi relacji Lipniki Stare- Gromin od km 0+000 do km 1+813.

  • Zadanie obejmuje wykonanie: robót ziemnych, stabilizacji podłoża cementem, podbudowy z kruszywa łamanego, podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej o szerokości 6,00m , poboczy obustronnych z kruszywa łamanego o szerokości 1,00m, rowów odwadniających, zjazdów publicznych i indywidualnych wraz z przepustami i oznakowanie pionowe.
  • Wartość robót budowlanych: 2.758.550,16 zł brutto
  • Nadzór nad realizacją inwestycji sprawować będzie firma ROSBUD Robert Rosiński: 20.910,00 zł brutto
  • Łączna wartość inwestycji: 2.779.460,16 zł brutto
  • Zadanie współfinansowane ze Funduszu Leśnego ze środków budżetu Lasów Państwowych: 1 370 000,00 zł 

Dotacja dla szkół z Rządowego Programu na lata 2020–2024 –„Aktywna Tablica”

19 października br. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie podpisana została umowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat pułtuski w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna Tablica” – edycja 2021.

W imieniu Powiatu Pułtuskiego umowę podpisali:
Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Beata Jóźwiak Wicestarosta Pułtuski i Renata Krzyżewska Skarbnik Powiatu.

W programie wezmą udział:
Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi
I Liceum Ogólnokształcące w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego
Technikum Nr 1 w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego
Technikum Nr 2 w ZS im. Bolesława Prusa
Każda ze szkół otrzyma dotację w wysokości 14.000,00 zł na zakup m.in.:

  • Interaktywnych monitorów dotykowych
  • Laptopów z systemem umożliwiającym przekształcanie wizerunku i głosu
  • Specjalistyczne oprogramowanie

Łączna wartość zadania – 87.500,00 zł
Wkład własny Powiatu Pułtuskiego – 17.500,00 zł 
Dotacja z Programu Rządowego „Aktywna tablica” – 70.000,00 zł 

 

Poświęcenie kapliczki w Nowym Niestępowie

Zabytkowa kapliczka – latarnia Matki Bożej Skępskiej w Nowym Niestępowie, która w tym roku została odrestaurowana dzięki środkom pozyskanym przez Powiat Pułtuski od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków została poświęcona 19 października 2021 r. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele samorządu powiatowego: Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Beata Jóźwiak Wicestarosta Pułtuski oraz Tadeusz Nalewajk Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku. Przed kapliczką zgromadzili się mieszkańcy Gminy Pokrzywnica, dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie na czele z Panią Dyrektor Danutą Borowską. W uroczystościach poświęcenie uczestniczyła również Wanda Gołębiewska Kierownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Ciechnowie.

O historii kapliczki, jej powstaniu, fundatorach oraz walorach estetycznych zabytkowej budowli z końca XIX wieku opowiedział Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Rachuba.  Kapliczkę poświęcił k. Mirosław Borkowski Proboszcz Parafii św. Józefa w Pokrzywnicy.

Przypominamy iż, z końcem września br. zakończyły się roboty budowlane oraz prace konserwatorskie przy kapliczce. Prace zrealizowane zostały w ramach zadania pn.  Nowe Niestępowo, Roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem Zabytku, Kapliczka Przydrożna w miejscowości Nowe Niestępowo, Gm. Pokrzywnica, Powiat Pułtuski, na które Powiat Pułtuski pozyskał 50.000,00 zł dofinansowania od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Łączna wartość zadania wyniosła 77.000,00 zł
Wkład własny Powiatu Pułtuskiego – 27.000,00 zł

Czytaj więcej

Podpisanie umowy na remont zaplecza sportowego Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego

19 października br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku podpisana została umowa na modernizację zaplecza sportowego przy hali w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego. Zakres robót obejmuje: nowe rozmieszczenie pomieszczeń: szatni, łazienek, siłowni, wymianę wyposażenia. Inwestycja poprawi warunki nauki dla młodzieży.
Wykonawcą zadania będzie firma TOM-BUD ZBOUT Tomasz Andrzej Węgłowski.
Podpisana umowa rozpoczyna inwestycję pt.” Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku”.
Wartość całego przedsięwzięcia – 627 000 zł
Wartość robót budowlanych – 590 000 zł
W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021 Powiat Pułtuski pozyskał 200 000 zł.

Czytaj więcej

Obwieszczenie o I licytacji publicznej pojazdów przejętych na własność Powiatu Pułtuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu

Starosta Pułtuski, działając na podstawie art. 105 § 1 pkt 1 w związku z art. 105a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.10.2021 r. o godz. 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, sala nr 1.38 (Sala Rady Powiatu) odbędzie się II licytacja publiczna ruchomości. Czytaj więcej

Z tradycją w przyszłość – 580 lat pułtuskiego Liceum

W imieniu organizatorów zapraszamy na konferencję 
„Z tradycją w przyszłość – 580 lat pułtuskiego Liceum”,
która odbędzie się 22 października 2021 r. (piątek) w sali gimnastycznej Liceum przy ul. Piotra Skargi 2 w Pułtusku.

 

10.00 – odsłonięcie rzeźby grupowej – bohaterowie „Wspomnień niebieskiego mundurka” przy zbiegu alei Wiktora Gomulickiego i ulicy Benedyktyńskiej (brama wjazdowa Liceum) – sfinansowanej z budżetów Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk

Czytaj więcej

Wręczenie aktów nadania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

7 października br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku odbyły się postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Pułtuski, ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Do egzaminu przystąpiły:
Lidia Przybysz – nauczyciel Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku,
Martyna Kozłowska – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku.

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego odbyło się 14 października br. w siedzibie Starostwa. Awansowanym nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

Łącznie ponad 3,7 mln zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont ZS im. B. Prusa w Pułtusku

12 października 2021 r. na posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa. Wśród wytypowanych do dofinansowania znalazło się zgłoszone przez Powiat Pułtuski zadanie pn.  „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku”.  Kwota przyznanej dotacji to 2.202.600,00 zł. Zaplanowane w ZS im. B. Prusa prace remontowo-budowlanych przeprowadzone będą w zakresie przebudowy poddasza, remontu kotłowni, łazienek, szatni, klas lekcyjnych, pomieszczeń socjalnych i pokoju nauczycielskiego.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to listopad 2022 r.
Na obecnie trwające w ZS im. B. Prusa w Pułtusku prace, związane z remontem dachu i elewacji, Powiat Pułtuski pozyskał również z budżetu Województwa Mazowieckiego 1.507.198,63 zł dofinansowania.

Całkowita wartość pozyskanego przez Powiat Pułtuski dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na prace remontowo-budowlane w ZS im. B. Prusa w Pułtusku wyniosła 3.709.798,63 zł. 

 

Dzień Edukacji Narodowej w Powiecie Pułtuskim

13 października br. w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele samorządu Powiatu Pułtuskiego, Gminy Pułtusk, Gminy Pokrzywnica, Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie oraz Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy oświaty i uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
Jan Zalewski Starosta Pułtuski zwrócił się do wszystkich zebranych gości przywołując słowa św. Jana Pawła II skierowane do nauczycieli i wychowawców podczas spotkania z nimi w katedrze włocławskiej 6 czerwca 1991 r.

 „(…) Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno,
na inne wartości duchowe.
Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka,
czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartości i ceni tych ludzi,
którzy ich nauczają i według nich żyją. (…)”

Czytaj więcej