Jubileusz 100-lecia Domu Pomocy Społecznej w Obrytem Rozstrzygnięcie konkursu „Przyjazny Konsumentowi” Album przyrodniczy"Przyroda blisko nas" Narodowe Święto Niepodległości Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Informacja dotycząca dystrybucji preparatu jodku potasu

Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r.,  poz. 13088, ze zm.) zwołuję XLVII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie  się w dniu          30 listopada 2022r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,               ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie statuetek zwycięzcom konkursu „PRZYJAZNY KONSUMENTOWI”.
 3. Przedstawienie porządku Sesji.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych    w 2022r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Pułtuskim.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem   i ochroną dróg.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 13. Informacja Starosty Pułtuskiego analizy oświadczeń majątkowych.
 14. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 15. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie Sesji.

                                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                                                Tadeusz Nalewajk

Rusza nabór organizacji do Komitetu Monitorującego Fundusze dla Mazowsza 2021-2027

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 41a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) oraz Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 220/2022 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 ogłasza nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (KM FEM21-27). 

Czytaj więcej

XII edycja Konkursu Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało…” rozstrzygnięta

18 listopada br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku odbyła się XII edycja Konkursu Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało…”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Starosta Pułtuski i Burmistrz Miasta Pułtusk. Celem Konkursu jest popularyzacja tradycyjnych pieśni patriotycznych i kresowych, wspieranie talentów muzycznych i wokalnych, rozwijanie zainteresowań uczniowskich, zachęcenie do udziału w życiu kulturalnym społeczności lokalnej, stworzenie warunków do prezentacji własnych umiejętności. Gości powitali organizatorzy: Dyrektor Liceum Anna Majewska i przedstawiciel Związku Piłsudczyków RP Janusz Iwiński. Konkurs rozpoczęty został słowami „Człowiek, który nie ma pamięci o swojej przeszłości, nie ma na czym budować swojej przyszłości”. Anna Majewska powiedziała, że są to znamienne słowa, szczególnie w tym roku dla Liceum, które oficjalnie dołączyło do zaszczytnego grona najstarszych szkół w Polsce, a uroczyste wręczenie certyfikatu nastąpiło 21 października 2022 r. Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu „Przyjazny Konsumentowi”

16 listopada br. rozstrzygnięta została XIV edycja konkursu p.n. „Przyjazny Konsumentowi”, którego organizatorami są: Zarząd Powiatu w Pułtusku, Pułtuska Gazeta Powiatowa i Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Jego głównym celem jest wyróżnienie i promowanie placówek handlowych i usługowych, które na co dzień nie tylko przestrzegają obowiązujące przepisy prawa konsumenckiego, ale tworzą przyjazne środowisko dla konsumentów, dbają o ich interesy, właściwą organizację i koordynację pracy w zakresie reklamowanych towarów i usług, którzy wychodzą z ofertą rynkową spełniającą kryteria przyjazne konsumentom.
Konkurs adresowany był do pełnoletnich mieszkańców powiatu pułtuskiego, będących konsumentami w rozumieniu art.22¹ Kodeksu cywilnego. Warunkiem uczestnictwa było prawidłowe wypełnienie i nadesłanie oryginalnego kuponu ze wskazaną placówką na adres organizatorów. Oddając swój głos konsumenci wzięli pod uwagę to, w jakim stopniu dana firma jest przyjazna konsumentom, traktując ich w sposób uczciwy i z szacunkiem. O wyborze podmiotu zadecydowała największa ilość oddanych głosów. Czytaj więcej

Jubileusz 100-lecia Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

17 listopada br. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.  W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele  Wojewody Mazowieckiego, Powiatu Pułtuskiego,  Miasta Pułtusk, Wójtowie Gmin, Dyrekcja, Pracownicy, Mieszkańcy Domu oraz licznie przybyli goście m.in. dawni dyrektorzy placówki.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą celebrowaną w kaplicy DPS przez ks. kan. Cezarego Siemińskiego, Proboszcza Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Obrytem. Następnie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Stanisławowi Korzeniewskiemu, Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w latach 1983-2003 inicjatorowi budowy obiektu.
Gratulacje w imieniu Samorządu Powiatu Pułtuskiego oraz prezent i symboliczny czek na nagrody dla pracowników wręczyli Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak, Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusz Nalewajk. Czytaj więcej