Podpisanie Umów Umowa na dofinansowanie wyposażenia pracowni informatycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku podpisana Jak wypoczywać, to tylko w powiecie pułtuskim Plakat - Aktywny Samorząd 250 000,00 zł dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

Umowa na budowę mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo – Obryte podpisana

UmowaDziś w Starostwie Powiatowym w Pułtusku została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a firmą DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk z Kacic wyłonioną w drodze przetargu na budowę mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo – Obryte. W ramach zadania zostanie wykonana budowa obiektu mostowego, przebudowane rowy i przepusty, przebudowana i poszerzona do 5,5 m jezdnia, wykonane oznakowanie poziome i pionowe oraz wybudowane chodniki i zjazdy.
Wartość prac to: 1 985 062,81 zł.
Zadanie jest współfinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1 007 417,00 zł oraz budżetu Gminy Obryte 250 000,00 zł.

Prywatny las z dotacją z PROW

Rolnicy, którzy posiadają las, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa o dotację z PROW na lata 2014-2020. Od 3 sierpnia
do 11 września 2020 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha
do 20 ha
– stanowiące własność lub współwłasność wnioskodawcy lub własność jego małżonka, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty. Czytaj więcej

Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 w sektorze przetwórstwa rybnego – 31 lipca rusza nabór wniosków

Zakłady przetwórstwa rybnego to kolejny adresat, po armatorach statków rybackich, do którego trafi pomoc rekompensująca straty gospodarcze wynikające z epidemii COVID-19, wypłacana ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła pierwszy z trzech planowanych naborów wniosków o wsparcie dla tej branży. Odbędzie się on w terminie
31 lipca – 6 sierpnia 2020 r.

O pomoc, która jest realizowana w ramach działania „Przetwarzanie produktów rybołówstwa
i akwakultury”, mogą ubiegać się zakłady przetwórstwa rybnego, działające jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które roczny przychód netto będą dokumentowały na podstawie potwierdzonego przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy oświadczenia o rocznym przychodzie netto z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury,
w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie kodu PKD 10.20.Z – Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, ustalonego na podstawie dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązku statystycznego (RRW-20).
Pomoc finansową przyznaje się w formie wypłaty premii – określonej w umowie
o dofinansowanie, na realizację operacji w zakresie wsparcia kapitału obrotowego –
w wysokości 5 proc. rocznego przychodu netto.
Kolejne nabory wniosków w ramach tego działania odbędą się we wrześniu i pod koniec bieżącego roku.
Wnioski o dofinansowanie przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Czytaj więcej

Uruchomienie syren alarmowych systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godzinie 17:00

Uprzejmie informuję, że w związku ze zbliżającą się 76 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego – w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godzinie 17:00 na terenie powiatu pułtuskiego (gmin Pułtusk, Obryte, Pokrzywnica) uruchomione zostaną syreny alarmowe systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego. Wyemitowany będzie ciągły sygnał dźwiękowy trwający 1 minutę.

W ten sposób wspólnie oddamy cześć bohaterom Powstania Warszawskiego, którzy walczyli o wyzwolenie stolicy i przywrócenie niepodległego państwa.

Dyżurny PCZK w Pułtusku

Zaproszenie do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

W związku z trwającą w Polsce kampanią wdrażania Strategii Wizji Zero w rolnictwie, Kasa  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundacją Polskiej Grupy Energetycznej organizuje II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika” pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Czytaj więcej