Kontakt

Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
06-100 Pułtusk

Godziny urzędowania

 • poniedziałek-piątek 8:00 – 16:00

Sekretariat

 • 23 306-71-01
 • adres e-mail: sekretariat @powiatpultuski.pl

Kancelaria

 • 23 306-71-02
 • adres e-mail: kancelaria @powiatpultuski.pl

Fax

 • 23 306-71-09

Serwisy

 • WWW www.powiatpultuski.pl
 • BIP www.bip.powiatpultuski.pl
 • PCZK www.pczk.powiatpultuski.pl

Skrytki ESP

 • Skrytka Domyślna: /1424/skrytka
 • Skrytka Skład_ESP: /1424/SkrytkaESP

ESP (pismo ogólne do urzędu)
http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=pismo+ogolne+do+urzedu&idPodmiotu=1424

NIP
Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 568-14-17-174
Powiat Pułtuski – 568-16-18-062

REGON
Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 130379970
Powiat Pułtuski – 130377729

Punkt kasowy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

 • poniedziałek-piątek 8:00 – 15:30

Inspektor Ochrony Danych 
Joanna Trusińska
mail: iod@powiatpultuski.pl

Rachunki bankowe
PKO BP

 1. wpłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz mapy geodezyjne:
  04 1020 1592 0000 2302 0263 7189
 2. wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych, w tym za wydanie prawo jazdy, rejestracja pojazdów, opłaty za koncesje i licencje oraz opłaty za karty wędkarskie, opłaty za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu, inne opłaty:
  04 1020 1592 0000 2302 0263 7189
 3. wpłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, trwały zarząd, najem i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, opłaty melioracyjne:
  48 1020 1592 0000 2802 0263 7122

Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11

 • Starosta Pułtuski – tel. 23 306-71-01 mail: sekretariat @powiatpultuski.pl
 • Wicestarosta Pułtuski – tel. 23 306-71-01 mail: sekretariat @powiatpultuski.pl
 • Sekretarz Powiatu – tel. 23 306-71-01 mail: sekretariat @powiatpultuski.pl
 • Skarbnik Powiatu – tel. 23 306-71-01 mail: fn @powiatpultuski.pl

Wydział Organizacji i Nadzoru
mail: or @powiatpultuski.pl
tel. 23 306-71-12, 23 306-71-14
Dyrektor tel. 23 306-71-11

Wydział Obsługi Rady i Zarządu
mail: worz @powiatpultuski.pl
tel. 23 306-71-21
Dyrektor tel. 23 306-71-21

Wydział Finansów
mail: fn @powiatpultuski.pl
tel. 23 306-71-26, 23 306-71-27, 23 306-71-28
Dyrektor tel. 23 306-71-25

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
mail: ezk @powiatpultuski.pl
tel. 23 306-71-32, 23 306-71-33
Dyrektor tel. 23 306-71-31

Wydział Rozwoju i Promocji
mail: wrp @powiatpultuski.pl
tel. 23 306-71-37, 23 306-71-38
Dyrektor tel. 23 306-71-36

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
mail: ggn @powiatpultuski.pl
Dyrektor tel. 23 306-71-41
PODGiK
tel. 23 306-71-52, 23 306-71-53, 23 306-71-54
Kierownik tel. 23 306-71-51
OEiOGGN
tel. 23 306-71-43, 23 306-71-44, 23 306-71-45, 23 306-71-46
Kierownik tel. 23 306-71-42

Wydział Komunikacji i Dróg
mail: kd @powiatpultuski.pl
tel. 23 306-71-62, 23 306-71-64 (Rejestracja Pojazdów), 23 306-71-63 (Prawa Jazdy)
Dyrektor tel. 23 306-71-61

Wydział Budownictwa i Architektury
mail: wba @powiatpultuski.pl
tel. 23 306-71-72, 23 306-71-73, 23 306-71-74
Dyrektor tel. 23 306-71-71

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
mail: rlo @powiatpultuski.pl
tel. 23 306-71-67, 23 306-71-68
Dyrektor tel. 23 306-71-66

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
mail: prk @powiatpultuski.pl
tel. 23 306-71-95

Nieodpłatna Pomoc Prawna
tel. 23 306-71-99

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Informatyki
mail: inf @powiatpultuski.pl
tel. 23 306-71-99

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr i Płac
mail: e.wydra @powiatpultuski.pl, m.borczynska @powiatpultuski.pl
tel. 23 306-71-13

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Archiwum Zawodowego
mail: e.witkowska @powiatpultuski.pl
tel. 23 306-71-14

Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ul. Daszyńskiego 19

Wydział Zarządzania Kryzysowego
mail: wzk @powiatpultuski.pl
tel. 23 306-71-82, 23 306-71-83, 23 306-71-85, 23 306-71-86
Dyrektor tel. 23 306-71-81

 

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Pułtusku, adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk,
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@powiatpultuski.pl;
 3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1999 r.;
 2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 3. w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;
 4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.