Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Dorota Ciosek
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk
tel. (23) 306-71-95, fax. (23) 306-71-09
mail: prk@powiatpultuski.pl, d.ciosek@powiatpultuski.pl
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Jak uzyskać pomoc Rzecznika Konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela pomocy w relacjach (spornych sprawach), w których stronami są konsument i przedsiębiorca. Rzecznik służy pomocą wyłącznie konsumentom.

Art. 221 Kodeksu Cywilnego: za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pułtusku mogą zwracać się jedynie mieszkańcy powiatu pułtuskiego. Osoby zamieszkujące na terenie innych powiatów, proszone są o korzystanie z pomocy Rzeczników, właściwych dla nich terytorialnie. Adresy rzeczników konsumentów znajdują się na stronie: https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów przyjmuje konsumentów codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30

Rzecznik udziela porad konsumenckich:

  • Osobiście w pokoju 131 na parterze,
  • Telefonicznie pod numerem 23 306 71 95 – w sprawach prostych i nie wymagających analizy dokumentacji,
  • Za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej d.ciosek@powiatpultuski.pl

Zapytania kierowane drogą elektroniczną powinny w treści zawierać: imię i nazwisko konsumenta, adres zamieszkania oraz ewentualnie telefon kontaktowy. Pytania anonimowe pozostaną bez rozpoznania i odpowiedzi. Do pisemnego wniosku należy załączyć kserokopie (lub skany) posiadanych dokumentów np. umowa zawarta z przedsiębiorcą, dowód zakupu, zgłoszenia reklamacyjne i odwoławcze, korespondencję pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, opinię rzeczoznawcy, kartę gwarancyjną.

Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich wpływu. Analiza dokumentów dokonywana jest w ciągu 7 dni od ich wpływu do Biura. Podany termin może ulec przedłużeniu w zależności od stopnia zawiłości sprawy oraz dostępu do danych, niezbędnych do ostatecznej oceny.

Interwencje Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pułtusku w stosunku do przedsiębiorców podejmowane są po wyczerpaniu przez konsumenta toku postępowania reklamacyjnego i odwoławczego narzuconego mu przez ustawę lub wynikającego z umowy zawartej z przedsiębiorcą.

Sprawy prowadzone przez rzeczników konsumentów mają charakter polubowny, co oznacza, że przedsiębiorca może podtrzymać swoją negatywną decyzję w sprawie. Konsument jest wówczas informowany o przysługujących mu prawach, w celu dalszego dochodzenia roszczeń.