Organizacje pozarządowe

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM – informacja


Procedura utworzenia stowarzyszenia zwykłego – po 20 maja 2018r.

Utworzenie stowarzyszenia zwykłego następuje gdy osoby w liczbie co najmniej trzech, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe uchwalają Regulamin działalności stowarzyszenia, a następnie składają wniosek o wpis do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Powiatu Pułtuskiego prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów ( Dz.U. z 2016, poz. 644).

Wymagane dokumenty:

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego:

  1. Wniosek o wpis do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
  2. Regulamin działalności stowarzyszenia: określający jego nazwę, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w Regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełnienia składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w Regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.
  3. Listę wszystkich członków założycieli jednak niemniej niż trzech – zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.
  4. Protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały o:

1) utworzeniu Stowarzyszenia Zwykłego,

2) przyjęciu Regulaminu działalności stowarzyszenia,

3) wyborze: przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/Zarządu/Komisji Rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie działalności),

4) wyznaczeniu adresu siedziby Stowarzyszenia.

Dokumenty wymienione w pkt 1, 2 podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie lub wszyscy członkowie Zarządu.

Dokument wymieniony w pkt 4 podpisuje przewodniczący zebrania założycielskiego.

Termin załatwienia sprawy:

  1. Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni. Jeżeli wniosek o wpis zawiera nieprawidłowości lub braki formalne w dokumentacji, organ nadzoru zobowiązuje wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Po wpisaniu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń wnioskodawca otrzyma o tym fakcie pisemną informację. Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji. Procedura rejestracji stowarzyszenia zwykłego nie podlega żadnym opłatom. Na prośbę składającego wniosek o wpis do Ewidencji zwykłych można otrzymać Zaświadczenie.
  2. Sąd rejestrowy, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.

W przypadku wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych w Ewidencji stowarzyszeń zwykłych (np. zmiana regulaminu, zmiana w składzie władz, adresu zamieszkania, zmiana siedziby), stowarzyszenie składa, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany (np. protokół z walnego zebrania członków z listą obecności, uchwały walnego zebrania członków). Wszystkie załączniki do wniosku muszą być oryginałami dokumentów.

Stowarzyszenie zwykłe nie może:

– powoływać terenowych jednostek organizacyjnych;
– zrzeszać osób prawnych;
– prowadzić działalności gospodarczej;
– prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

UWAGA:

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015 poz.1923), Stowarzyszenia zwykłe już istniejące i działające na podstawie dotychczasowych przepisów były zobowiązane dokonać wpisu do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Pułtuskiego w terminie do 20 maja 2018 r. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji stowarzyszenia zwykłe działały na podstawie przepisów dotychczasowych.

Komórką odpowiedzialną za prowadzenie rejestru stowarzyszeń zwykłych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku jest Wydział Zarządzania Kryzysowego – tel. 23 306 71 83

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.210),

2) ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923),

3) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644),

Wzory wniosków do pobrania na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Pułtusku w zakładce: Jak załatwić sprawę ? /druki do pobrania/Wydział Zarządzania Kryzysowego (WZK)

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁTWORZENIA PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2025 ROK

  1. Zaproszenie do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok.docx
  2. Formularz zgłoszenia propozycji.docx