Organizacje pozarządowe


Procedura utworzenia stowarzyszenia zwykłego – po 20 maja 2018r.

Utworzenie stowarzyszenia zwykłego następuje gdy osoby w liczbie co najmniej trzech, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe uchwalają Regulamin działalności stowarzyszenia, a następnie składają wniosek o wpis do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Powiatu Pułtuskiego prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów ( Dz.U. z 2016, poz. 644).

Wymagane dokumenty:

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego:

 1. Wniosek o wpis do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
 2. Regulamin działalności stowarzyszenia: określający jego nazwę, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w Regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełnienia składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w Regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.
 3. Listę wszystkich członków założycieli jednak niemniej niż trzech – zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.
 4. Protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały o:

1) utworzeniu Stowarzyszenia Zwykłego,

2) przyjęciu Regulaminu działalności stowarzyszenia,

3) wyborze: przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/Zarządu/Komisji Rewizyjnej          (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie działalności),

4) wyznaczeniu adresu siedziby Stowarzyszenia.

 Dokumenty wymienione w pkt 1, 2 podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie lub wszyscy członkowie Zarządu.

Dokument wymieniony w pkt 4 podpisuje przewodniczący zebrania założycielskiego.

 Termin załatwienia sprawy:

 1. Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni. Jeżeli wniosek o wpis zawiera nieprawidłowości lub braki formalne w dokumentacji, organ nadzoru zobowiązuje wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Po wpisaniu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń wnioskodawca otrzyma o tym fakcie pisemną informację. Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji. Procedura rejestracji stowarzyszenia zwykłego nie podlega żadnym opłatom. Na prośbę składającego wniosek o wpis do Ewidencji zwykłych można otrzymać Zaświadczenie.
 2. Sąd rejestrowy, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.

W przypadku wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych w Ewidencji stowarzyszeń zwykłych (np. zmiana regulaminu, zmiana w składzie władz, adresu zamieszkania, zmiana siedziby), stowarzyszenie składa, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany (np. protokół                       z walnego zebrania członków z listą obecności, uchwały walnego zebrania członków). Wszystkie załączniki do wniosku muszą być oryginałami dokumentów.

Stowarzyszenie zwykłe nie może:

–   powoływać terenowych jednostek organizacyjnych;
–   zrzeszać osób prawnych;
–   prowadzić działalności gospodarczej;
–   prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

UWAGA:

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015 poz.1923), Stowarzyszenia zwykłe już istniejące i działające na podstawie dotychczasowych przepisów były zobowiązane dokonać wpisu do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Pułtuskiego  w terminie do 20 maja 2018 r. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego  z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji stowarzyszenia zwykłe działały na podstawie przepisów dotychczasowych.

Komórką odpowiedzialną za prowadzenie rejestru stowarzyszeń zwykłych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku  jest Wydział Zarządzania Kryzysowego – tel. 23 306 71 83

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.210),

2) ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923),

3) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644),

 

Wzory wniosków do pobrania na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Pułtusku w zakładce:  Jak załatwić sprawę ? /druki do pobrania/

Wydział Zarządzania Kryzysowego (WZK)

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2018

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PUŁTUSKU O OGŁOSZENIU KONSULTACJI

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 29 września 2017 r. postanowił ogłosić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie „ Programu Współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, zwanego dalej Programem Współpracy .

Do udziału w konsultacjach uprawnione będą organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.) mające swoją siedzibę na terenie powiatu pułtuskiego lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego.

Celem konsultacji będzie wyrażenie i poznanie opinii ww. podmiotów lub zgłoszenie propozycji zmian w Programie Współpracy.

Okres konsultacji: od 12 października 2017 r. do 24 października 2017 r.

Konsultacje będą prowadzone w dwóch formach:

1) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.) mające swoją siedzibę na terenie powiatu pułtuskiego lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego;

2) zbieraniu opinii lub propozycji zmian złożonych na formularzu konsultacji w formie pisemnej, które należy składać osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pułtusku lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@powiatpultuski.pl  z dopiskiem (na kopercie lub w tytule e-maila) KONSULTACJE: „Program Współpracy na rok 2018”.

Projekt Programu Współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie  w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku www.bip.powiatpultuski.pl, na stronie internetowej www.powiatpultuski.pl oraz będzie dostępny w siedzibie urzędu.

Nie będą uwzględniane opinie i propozycje zmian zgłoszonych niezgodnie z ww. formą, terminem, niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/204/2013 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych niniejsza informacja podana jest do wiadomości publicznej na 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji.

Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.) nakłada obowiązek współpracy administracji publicznej  z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych i uchwalanie przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

W związku z art. 5a ust.1 ww. ustawy Zarząd Powiatu w Pułtusku podjął uchwałę
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu
w Pułtusku w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Dokumenty do pobrania:

 • Uchwała Nr 468/2017 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 września 2017 r.  w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych – pobierz.pdf
 • Formularz konsultacji (załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Pułtusku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych ) – pobierz.pdf
 • Oświadczenie – pobierz.pdf
 • Projekt uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 – pobierz.pdf

WICESTAROSTA
/-/ Beata Jóźwiak


Informacje dla organizacji pozarządowych:

 • Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło nabór wniosków do kolejnej edycji  programu dotacyjnego Niepodległa. Nabór trwa do 23 marca 2018 roku.
  Program Niepodległa skierowany jest do samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.
  Program umożliwia pozyskanie dofinansowania na organizację dużych wydarzeń oraz mniejszych inicjatyw, które będą skupiały się na działaniach edukacyjnych, animacyjnych lub popularyzatorskich, takich jak: warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne.
  Projekty  muszą zostać zrealizowane do 20 listopada 2018. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 8 000 zł, maksymalna – 150 000 zł. Wnioskowana kwota nie może przekraczać 85 % budżetu przedstawionego we wniosku.

Szczegółowe informacje o programie oraz zasady przyznawania dotacji można znaleźć pod tym adresem: https://niepodlegla.gov.pl/dotacje/niepodlegla/

Szczegółowych informacji o programie udziela:
Agnieszka Gajc
agajc@niepodlegla.gov.pl
tel. 22 1822605       

 • Głosowanie na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

7 października 2016 r. zakończył się naboru kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących mazowiecki III sektor. Obecnie trwa kolejny etap wyboru członków Rady, tj. głosowanie na kandydatów, których zgłoszenia pozytywnie przeszły weryfikacje formalną.

Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji – pobierz

Karta zgłoszenia kandydata na członka do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – pobierz

——————————————————————————————————————————————

 • Informacja ogłoszenia rekrutacyjnego do projektu POKL, realizowanego przez  Fundację Idealna Gmina m.in. na rzecz organizacji pozarządowych z powiatu pułtuskiego  – pobierz
 • Informacja nt. bezpłatnych i ogólnodostępnych e-learningowych szkoleń dla pracowników i działaczy organizacji pozarządowych – pobierz
 • Informacja Stowarzyszenia KRA nt. rekrutacji do projektu „Kreatywne Rozwojowe Aktywne Organizacje Pozarządowe” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej – pobierz

* ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH CIECHANÓW – MŁAWA – PŁOŃSK – PUŁTUSK
Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Razem dla Północnego Mazowsza” Finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – pobierz