W sprawie skarg i wniosków

DNI I GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

1. Starosta, Wicestarosta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 14.30 -16.30.
W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy Starosta i Wicestarosta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w pozostałe dni robocze po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie Starostwa.
2. Sekretarz, Skarbnik, dyrektorzy Wydziałów, pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa.
3. Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 14.00 – 16.00.

Wydział Obsługi Rady i Zarządu  udziela interesantom zgłaszającym się w sprawie skarg i wniosków niezbędnych informacji  o toku załatwienia sprawy i organizuje przyjęcie interesantów w sprawie skarg i wniosków, które adresowane są do Rady Powiatu.

Tel. 23 306 71 21


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych osób składających skargi lub wnioski jest Starostwo Powiatowe w Pułtusku, adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk;
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@powiatpultuski.pl;
  3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
  5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania ww. dokumentów określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1999 r.;
  2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia skargi lub wniosku;
  4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.