Dzień Edukacji Narodowej w Powiecie Pułtuskim

13 października br. w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele samorządu Powiatu Pułtuskiego, Gminy Pułtusk, Gminy Pokrzywnica, Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie oraz Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy oświaty i uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
Jan Zalewski Starosta Pułtuski zwrócił się do wszystkich zebranych gości przywołując słowa św. Jana Pawła II skierowane do nauczycieli i wychowawców podczas spotkania z nimi w katedrze włocławskiej 6 czerwca 1991 r.

 „(…) Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno,
na inne wartości duchowe.
Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka,
czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartości i ceni tych ludzi,
którzy ich nauczają i według nich żyją. (…)”

Czytaj więcej

Stypendia Starosty Pułtuskiego

W dniu 12 października 2021 r. wręczone zostały stypendia naukowe i sportowe Starosty Pułtuskiego przyznane w oparciu o Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów oraz na podstawie regulaminu w sprawie przyznawania Stypendiów Sportowych. Stypendia otrzymało łącznie 104 uczniów szkół średnich prowadzonych przez Powiat Pułtuski w tym 93 osoby naukowe a 11 osób sportowe. Stypendia naukowe trafiły do uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce (wymagana średni to minimum 5,0) a stypendia sportowe do uczniów, którzy mogą się pochwalić wyjątkowymi osiągnięciami w dziedzinie sportu. Wręczenia stypendiów dokonała Beata Jóźwiak Wicestarosta Pułtuski oraz Katarzyna Jankowska Sekretarz Powiatu w towarzystwie dyrektorów szkół średnich: Doroty Orłowskiej Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku, Anny Majewskiej Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Pułtusku oraz Anny Kmiołek-Gizary Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.

Czytaj więcej

Ze wspomnień niebieskiego mundurka

Rzeźby przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w PułtuskuPrzed bramą Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku przy zbiegu alei Wiktora Gomulickiego i ulicy Benedyktyńskiej stanęły trzy rzeźby – woźnego i dwóch uczniów – nawiązujące do scenki z powieści „Wspomnienia niebieskiego mundurka”. Wiktor Gomulicki, autor powieści swoje szkolne lata spędził w pułtuskim gimnazjum męskim (obecnie Liceum Ogólnokształcące). Dzięki niemu poznajemy XIX-wieczną szkołę, uczniów i nauczycieli, ich radości  i problemy. A wszystko to rozgrywa się na tle Pułtuska z końca wieku. Powiat Pułtuski wspólnie z Gminą Pułtusk podjął się realizacji zadania pn.: „Miejsca pamięci piewcy Pułtuska – Wiktora Gomulickiego – wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki” aby uczcić pamięć pisarza, który na stałe wpisał się w historię miasta i regionu. Projektantem rzeźb jest artysta Michał Selerowski z Zambrowa, a wykonawcą odlewów z brązu firma Garstkastudio s.c. Piotr Garstka, Andrzej Garstka. Uroczystość oficjalnego odsłonięcie rzeźb nastąpi w dniu 22 października 2021 r. o godz. 10.00

Czytaj więcej

Obwieszczenie o II licytacji publicznej pojazdów przejętych na własność Powiatu Pułtuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu

Starosta Pułtuski, działając na podstawie art. 105 § 1 pkt 1 w związku z art. 105a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.10.2021 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, sala nr 1.38 (Sala Rady Powiatu) odbędzie się II licytacja publiczna ruchomości. Czytaj więcej

Zabytkowa kapliczka w Nowym Niestępowie wyremontowana.

Wyremontowana kapliczka z figurą Matki boskiej SkępskiejZ końcem września br. zakończyły się roboty budowlane oraz prace konserwatorskie przy zabytkowej przydrożnej kapliczce w Nowym Niestępowie (gm. Pokrzywnica). Dziewiętnastowieczna budowla odzyskała swój dawny wygląd. W galeryjce, w górnej kondygnacji kapliczki, na nowo podziwiać można wyjątkową figurę Matki Boskiej Skępskiej.

Prace zrealizowane zostały w ramach zadania pn.  Nowe Niestępowo, Roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem Zabytku, Kapliczka Przydrożna w miejscowości Nowe Niestępowo, Gm. Pokrzywnica, Powiat Pułtuski, na które Powiat Pułtuski pozyskał 50.000,00 zł dofinansowania od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonawcą robót była firma ZBIG-BUD Zbigniew Charzyński z siedzibą w m. Sokołówek k. Ciechanowa.

Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku wymagało wykonania szeregu prac. Konieczne było zbicie odstających tynków, zeskrobanie farby, wykucie zniszczonych cegieł i wmurowanie całych, naprawienie i uzupełnienie tynków wapienno-piaskowych, zagruntowanie wszystkich elementów i pomalowanie kapliczki farbami renowacyjnymi zewnętrznymi. Ponadto zostały wstawione nowe okna, naprawione i wymienione obróbki blacharskie, pomalowane elementy stalowe farbą antykorozyjną, wyremontowane cokół i ogrodzenie wokół kapliczki. Prace zrealizowano w okresie sierpień-wrzesień br.

Czytaj więcej

KOSA 2021

XVIII Kabaretowe Obryckie Spotkania Artystyczne Domów Pomocy Społecznej W dniu 23 września br. w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem odbyły się XVIII Kabaretowe Obryckie Spotkania Artystyczne Domów Pomocy Społecznej „KOSA 2021 przeciwko COVID-19”. W tym roku wydarzenie uświetnił występ kabaretu RAK oraz zespołu DRiMS. Podczas spotkania uczestnicy wzięli udział w warsztatach terapeutycznych oraz obejrzeli film dotyczący zasad profilaktyki zdrowotnej przeciw COVID-19 i samodzielnej rehabilitacji w przypadku przejścia choroby.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego. Realizatorem projektu było Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pod jednym dachem”.

Fot: Archiwum DPS w Obrytem

Czytaj więcej

Informacja o konsultacjach społecznych

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 29 września 2021 r. postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, zwanego dalej Programem Współpracy.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) mające swoją siedzibę lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego.

Celem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii ww. podmiotów lub zgłoszenie propozycji zmian w Programie Współpracy.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 30.09.2021 r. do 12.10.2021 r. w formie zbierania opinii i propozycji zmian Programu Współpracy na formularzu konsultacji, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o II przetargu na zbycie działki nr 128/2 położonej w obrębie Borza Strumiany, gm. Gzy

ZARZĄD POWIATU W PUŁTUSKU OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Borza Strumiany gmina Gzy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 128/2 o powierzchni 0,0536 ha, KW Nr OS1U/00044661/7. 

Nieruchomość w części jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona jest symbolem 10 MN/U z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, w części nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jest wykazana jako droga.

Nie wyklucza się przebiegu przez nieruchomość urządzeń infrastruktury technicznej. Koszty ewentualnej przebudowy urządzeń infrastruktury znajdujących się na nieruchomości nie będą obciążały Powiatu Pułtuskiego.

Na nieruchomości znajduje się drzew Czytaj więcej

Przekazanie bluz Klubowi Honorowych Dawców Krwi

Przekazanie bluz Klubowi HDK PCK "Kropla Życia" w Pułtusku28 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku nastąpiło przekazanie bluz Klubowi Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Kropla Życia” w Pułtusku. Przekazania, w imieniu Zarządu Powiatu w Pułtusku, dokonał Jan Zalewski Starosta Pułtuski.  Historia pułtuskiego Klubu sięga swoimi początkami aż do czasów powojennych. W latach 60-tych ubiegłego wieku zaczęto tworzyć przy kołach PCK banki krwi, a następnie kluby HDK PCK. Pułtuski Klub od momentu swojego powstania działa nieprzerwanie, szerząc ideę ratowania życia ludzkiego. Dla członków Klubu dar krwi stanowi dar serca, a oddając krew – często darują ludziom nowe życie.

Czytaj więcej