Plakat - Plastik nie do pieca Narodowe Święto Niepodległości odbioru prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte Dzień Edukacji Narodowej Laptopy dla rodzin zastępczych Umowa na przebudowę drogi powiatowej Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy podpisana

Informacja o zawieszeniu porad prawnych udzielanych osobiście

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z koronawirusem, Starosta Pułtuski informuje o  zawieszeniu do dnia 4 grudnia 2020r. udzielania porad prawnych osobiście. Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej, będzie ona udzielana telefonicznie po złożeniu stosownego oświadczenia. Numer telefonu Starostwa Powiatowego, pod którym można zgłosić potrzebę zarejestrowania się po poradę to:  23 306 71 01 lub 23 306 71 14.

Starosta Pułtuski
/-/ Jan Zalewski

Stypendia Starosty przekazane

Na podstawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów oraz regulaminu w sprawie przyznawania stypendiów sportowych przyznane zostały stypendia Starosty Pułtuskiego. Otrzymali je uczniowie, którzy w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,0 oraz uczniowie, którzy mogą się pochwalić osiągnięciami w dziedzinie sportu.
W tym roku, z uwagi na sytuację epidemiczną, stypendia nie zostaną wręczone podczas sesji Rady Powiatu w Pułtusku. Informacja o ich przyznaniu została przesłana do szkół prowadzonych przez Powiat Pułtuski.Stypendia Starosty Pułtuskiego

Stypendia za wybitne wyniki w nauce za II semestr roku szkolnego 2019/2020 otrzymali:

Czytaj więcej

Dzień Edukacji Narodowej

Dziś w Starostwie Powiatowym w Pułtusku odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość była doskonałą okazją do złożenia serdecznych życzeń skierowanych do pracowników oświaty oraz wręczenia nagród.

Nagrodę Starosty Pułtuskiego otrzymali:

– Beata Czerniakowska-Koc – Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku
– Anna Świerczewska – Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku
– Barbara Grąbczewska – Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku
– Wioletta Łątkowska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku Czytaj więcej

1 251 897,90 zł dla Domów Pomocy Społecznej w okresie trwającej epidemii COVID-19 w ramach projektu grantowego – “Wsparcie dla Mazowsza”

Logotypy - Projekt

Powiat Pułtuski bierze udział w projekcie grantowym pn. “Wsparcie dla Mazowsza”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój  finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, którego realizatorem jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Celem projektu jest wsparcie Domów Pomocy Społecznej, w tym personelu DPS w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie pensjonariuszy w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków COVID-19.

W ramach projektu Powiat Pułtuski pozyskał dofinansowanie w łącznej kwocie: 1 251 897,90 zł. Czytaj więcej

Przebudowa pomnika żołnierzy z 1920 roku

Powiat Pułtuski w partnerstwie z Gminą Pułtusk na podstawie zawartego 7 października 2020 r. porozumienia (w formule Gmina Pułtusk– lider, Powiat Pułtuski – partner) biorąc pod uwagę wspólne cele jakimi są ochrona miejsc pamięci narodowej oraz upamiętnienie tegorocznych obchodów 100-tnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, zrealizuje inwestycję pn. „Przebudowa pomnika żołnierzy z 1920” znajdującego się na I Cmentarzu wyznaniowym przy ul. Kościuszki 133 w Pułtusku. Projekt zakłada przebudowę mogiły wraz z elementami otoczenia, schodami, ogrodzeniem i uporządkowaniem terenu wokół.
Powstała już wstępna koncepcja przekształcanego obiektu.
Wykonanie zadania zaplanowano na 2020 rok.
Planowany koszt inwestycji 90 000,00 zł (dotacja Powiatu Pułtuskiego na realizację 40 000,00 zł).

 

Laptopy i środki ochrony indywidualnej dla rodzin zastępczych

Powiat Pułtuski w ramach wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej w okresie trwającej pandemii SARS-CoV-2 wziął udział w projekcie pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.Logotypy

Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup 37 laptopów oraz środków ochrony indywidualnej, które są na bieżąco przekazywane funkcjonującym w naszym powiecie rodzinom zastępczym.

Łączna kwota pozyskanych funduszy wyniosła: 129 450,00 zł. Czytaj więcej