Klauzula dot. monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna w rozumieniu art. 13 rozporządzenia RODO, stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu Funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Starostwa Powiatowego w Pułtusku stanowiącego załącznik do Zarządzenia  Nr 55/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 października 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Starostwa Powiatowego w Pułtusku (link: https://bip.powiatpultuski.pl/pliki/starostwopultusk/zarzadzenie_55_2021.pdf?20230509085618)

 

Starostwo Powiatowe w Pułtusku prowadzi monitoring wizyjny budynku Starostwa oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa petentów i pracowników Starostwa, ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Starostwo Powiatowe w Pułtusku na szkodę.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pułtuski z siedzibą: Starostwo Powiatowe w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk tel: 23 306-71-01, mail: sekretariat@powiatpultuski.pl.
  2. Administrator informuje, że w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@powiatpultuski.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, na podstawie art. 22(2) Kodeksu pracy oraz art. 6 ust.1 lit.f) RODO.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą poprzez system monitoringu wizyjnego w zakresie wizerunku.
  5. Dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.
  6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na administratora.
  7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  8. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia ( w sytuacjach wskazanych w art. 17 RODO). Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.