Deklaracja dostępności

Dane kontaktowe koordynatorów

 • w zakresie dostępności architektonicznej:
  p. Katarzyna Skiba-Rudowska tel. 23 306-71-73 mail: k.skiba-rudowska @powiatpultuski.pl
 • w zakresie dostępności cyfrowej:
  p. Adam Zalewski tel. 23 306-71-99 mail: a.zalewski @powiatpultuski.pl
 • w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
  p. Joanna Majewska tel. 23 306-71-12 mail: j.majewska @powiatpultuski.pl

Do zadań koordynatorów należy w szczególności:

 1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez rząd.
 2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 3. Monitorowanie działań w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 4. Przedstawianie Staroście Pułtuskiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom
  ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019r., poz. 1696) pobierz
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019r., poz. 848) pobierz

 

 • Zarządzenie Nr 40/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Koordynatorów do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Pułtusku pobierz
 • Uchwała Nr 347/2020 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 7 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021” pobierz
 • Załącznik do Uchwały Nr 347/2020 – „Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021” pobierz
 • Uchwała Nr 610/2022 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przyjęcia „Planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022 – 2023” pobierz.pdf lub pobierz.docx
  Załącznik do Uchwały Nr 610/2022 – „Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022 – 2023” pobierz.pdf lub pobierz.docx
 • Zarządzenie Nr 35/2022 Starosty Pułtuskiego w sprawie ustalenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Pułtusku pobierz.pdf lub pobierz.docx
  Załącznik do zarządzenia Nr 35/2022 – Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Pułtusku pobierz.pdf lub pobierz.docx
  Załącznik nr 1 do Procedury – Wniosek o udostępnienie usługi pobierz.pdf lub pobierz.docx
  Załącznik nr 2 do Procedury – Wniosek o zapewnienie dostępności pobierz.pdf lub pobierz.docx
 • Zarządzenie Nr 36/2022 Starosty Pułtuskiego w sprawie wprowadzenia procedury ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Pułtusku pobierz.pdf lub pobierz.docx
  Załącznik do zarządzenia Nr 36/2022 – Procedura ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Pułtusku pobierz.pdf lub pobierz.docx

 

 • PORADNIK – Jak wdrażać ustawę o zapewnianiu dostępności – opracowanie: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Sfinansowano ze środków EFS) – pobierz
 • PORADNIK – Dostępność architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna i cyfrowa – opracowanie: Związek Powiatów Polskich – pobierz
 • UWZGLĘDNIANIE DOSTĘPNOŚCI W UMOWACH – pobierz

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Starostwo Powiatowe w Pułtusku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących,
 2. dokumenty mogą nie mieć dowiązanych etykiet tekstowych,
 3. część z opublikowanych multimediów oraz zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny lub dekoracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia:

Ustawy nie stosuje się do następujących elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych:

 1. multimediów nadawanych na żywo;
 2. multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;
 3. dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 4. map oraz map interaktywnych, w tym geoportali, pod warunkiem, że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo;
 5. treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego:
  • które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte,
  • których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
 6. treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 7. treści prezentujących dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) lub materiały biblioteczne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji:
  • wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub
  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub
  • wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
 8. treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia: – na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 • Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-07-26 – na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Elit Partner Sp. z o.o. (pobierz certyfikat).
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  – na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. zdalny dostęp do tłumacza języka migowego
 2. możliwość zmiany rozmiaru czcionki
 3. możliwość wyświetlenia w skali szarości
 4. możliwość wyświetlenia w wysokim oraz negatywnym kontraście
 5. możliwość wyświetlenia z jasnym tłem
 6. możliwość podświetlenia linków
 7. możliwość zmiany stylu czcionki na styl ułatwiający czytanie
 8. strona internetowa obsługuje standardowe skróty klawiszowe, wbudowane w przeglądarki internetowe:
  • TAB – przejście do kolejnego elementu
  • TAB oraz SHIFT – przejście do poprzedniego elementu
  • CTRL oraz F – wyszukiwanie
  • CTRL oraz „+” – powiększanie treści strony internetowej
  • CTRL oraz „-” – pomniejszanie treści strony internetowej
  • CTRL oraz 0 – powrót do standardowego rozmiaru strony internetowej

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt
z wyznaczonymi koordynatorami w zakresie dostępności cyfrowej – dane kontaktowe
znajdują się na górze strony. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie
informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni
od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,
podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 


 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 w Pułtusku:

 1. Przed budynkiem znajdują się 4 miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami, z czego: 2 – dla osób z niepełnosprawnością, 1 – dla rodzin z małymi dziećmi, i 1 – dla kobiet w ciąży.
 2. Do budynku prowadzą 3 wejścia oznaczone literami A (od ul. Marii Skłodowskiej-Curie), B i C (od strony ul. Nasielskiej).
 3. Do wejścia oznaczonego literą A prowadzą schody i można wejść z niego bezpośrednio do pomieszczenia Kancelarii.
 4. Kancelaria jest wyposażona w specjalnie dostosowane stanowisko do obsługi osób, które poruszają się na wózkach inwalidzkich (obniżona lada).
 5. W sąsiedztwie Kancelarii znajduje się winda, umożliwiająca dostanie się na piętro budynku.
 6. Wejście B jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach (zniwelowany próg). W pobliżu wejścia znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością oraz winda.
 7. W toalecie dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przewijak dla niemowląt.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 573, z późn. zm.).
 9. Tablice informacyjne znajdujące się w pobliżu wejść zawierają oznaczenia kontrastowe i czytelną (bezszeryfową) czcionkę dla osób słabowidzących.
 10. Informacja z numerami pokoi i nazwami komórek organizacyjnych w kolorach kontrastujących ze sobą oraz w alfabecie Braille’a znajduje się na drzwiach wewnętrznych po stronie klamki na wysokości 120 cm licząc od podłogi do dolnej krawędzi tabliczki.
 11. W budynku znajdują się 2 mapy tyflograficzne, po jednej na parter i pierwsze piętro. Mapa przedstawiająca rzut parteru zlokalizowana została za wejściem B.

II. Budynek przy ul. Daszyńskiego 19 w Pułtusku:

  1. Nie posiada ułatwień dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

 


 

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO KOMUNIKACYJNA

Starostwo Powiatowe w Pułtusku realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online – odpowiedni link znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pułtusku, a także ze specjalnego stanowiska w Kancelarii urzędu, wyposażonego w tablet z dostępem do tłumacza języka migowego online. Skorzystanie z usług jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

W kancelarii znajduje się również przenośna pętla indukcyjna.

 


 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

opis – pobierz

tabela – pobierz