Miesięczne archiwum: luty 2023

Informacja o zmianie terminu dyżuru Przewodniczącego Rady Powiatu

W związku z planowaną nieobecnością Pana Tadeusza Nalewajka na dyżurze Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 27 lutego 2023r. (poniedziałek).
 Przewodniczący Rady będzie pełnił dyżur dla interesantów  w sprawach skarg i wniosków  w dniu               24 lutego 2023r. (piątek) godz. 14.00-16.00

W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE 11
POKÓJ NR 2.28

spotkanie można umówić telefonicznie: 23  306 71 21 lub za pośrednictwem poczty email: worz@powiatpultuski.pl

Informacja o dyżurach specjalistyczynych

Informujemy, iż 1 stycznia 2023 roku, po raz drugi uruchomione zostały koordynowane centralnie punkty specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Na terenie kraju utworzono dyżury specjalistyczne, których listę opublikowało Ministerstwo Sprawiedliwości:

Czytaj więcej

Twoja Pasja, Twoje Fundusze Europejskie

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku współpracował z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie przy produkcji filmów informacyjno – promocyjnych ukazujących pozytywne efekty płynące z realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach powyższej współpracy powstał film ukazujący sukces jednego z uczestników projektu pn. ,,POWER ku przedsiębiorczości”, realizowanego przez tut. Urząd.

Fundusze Europejskie mają moc!
Zobacz historię Macieja Kosewskiego i przekonaj się, jak wielką. Z pasji powstał warsztat Kosa-Moto i pomogły w tym środki europejskie.
Maciej otrzymał dotację na założenie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.
Twoja Pasja Twoje Fundusze Europejskie!

Zawiadomienie o L Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  19 grudnia 2018r.   w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088, ze zm.) zwołuję L Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu           22 lutego 2023r. (środa) o godz. 8.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,  ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Pułtuskim na lata 2023-2030.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim na lata 2023-2030”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka   w pieczy zastępczej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka.
 8. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2022.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach  awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pułtuskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu.
 14. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu za rok 2022.
 15. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie Sesji.

                                                                                    Przewodniczący Rady
                                                                                     Tadeusz Nalewajk

 

 

Uroczystość w 81. rocznicę utworzenia Armii Krajowej

 

 

 

 

 

 

 

14 lutego 1942 r., rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych generała Władysława Sikorskiego, Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. Dowódcą AK, największej podziemnej armii w okupowanej Europie, został generał Stefan Rowecki „Grot”. Aby upamiętnić to wydarzenie, w środę 14 lutego, przy pułtuskim pomniku upamiętniającym mieszkańców Ziemi Pułtuskiej, pomordowanych i poległych w okresie II wojny światowej, odbyła się uroczystość złożenia kwiatów, na którą zaprosili: Starosta Pułtuski Jan Zalewski oraz Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk.

Czytaj więcej