Archiwa autora: Martyna Laskowska

Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r.,  poz. 13088, ze zm.) zwołuję XLVII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie  się w dniu          30 listopada 2022r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,               ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie statuetek zwycięzcom konkursu „PRZYJAZNY KONSUMENTOWI”.
 3. Przedstawienie porządku Sesji.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych    w 2022r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Pułtuskim.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem   i ochroną dróg.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 13. Informacja Starosty Pułtuskiego analizy oświadczeń majątkowych.
 14. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 15. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie Sesji.

                                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                                                Tadeusz Nalewajk

Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088, ze zm.) zwołuję XLVI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu                  26 października 2022r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku Sesji.
4. Sprawozdania Nadzorów Wodnych z działań podejmowanych na terenie powiatu pułtuskiego za rok 2021.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    na rok 2023.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez organy wykonawcze samorządu Powiatu Pułtuskiego w roku szkolnym 2021/2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
9.Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku i Starosty Pułtuskiego analizy oświadczeń majątkowych.
10. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
11. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zamknięcie Sesji.

                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                   Tadeusz Nalewajk

 

Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r.,  poz. 13088, ze zm.) zwołuję XLV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 28 września 2022r. (środa) o godz. 13.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Czytaj więcej

Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję XLIV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 31 sierpnia 2022r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku i nadania mu Statutu.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych w 2022r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk zadania obejmującego nieodpłatne zarządzanie częścią działki o nr ewid. 200 położonej w obrębie Głodowo, gm. Pułtusk.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 10. Zamknięcie Sesji.

                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                       Tadeusz Nalewajk

 

Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 528, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz.  z 2018r., poz. 13088, ze zm.) zwołuję XLIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego  w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych w 2022r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 5. Raport o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2021:
  a) rozpatrzenie przedstawionego raportu o stanie powiatu, w tym debata nad raportem,
  b) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Pułtusku.
 6. Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu:
  a) wystąpienie Starosty Pułtuskiego,
  b) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,
  c) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pułtusku  w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2021 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu  Pułtuskiego,
  d) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pułtuskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pułtuskiego,
  e) dyskusja, stanowiska komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku na temat rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2021,
  f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2021,
  g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 10. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 11. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie Sesji.

                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                             Tadeusz Nalewajk

Raport o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2021

INFORMACJA

dot. Raportu o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2021

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 528, ze zm.), Zarząd Powiatu w Pułtusku przedstawia  Radzie Powiatu w Pułtusku

RAPORT O STANIE POWIATU PUŁTUSKIEGO ZA ROK  2021

Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady powiatu.

Debata nad Raportem o stanie powiatu pułtuskiego  za rok  2021

odbędzie się podczas Sesji Rady Powiatu

w dniu 29 czerwca 2022r. o godz. 15.00

w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11 (Sala Rady – 1.38)

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej    150 osób. Zgłoszenia należy składać do dnia  28  czerwca 2022 roku w Wydziale   Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej — Curie 11 (pokój nr 2.28).

Załączniki:

Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 528, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088, ze zm.) zwołuję XLII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się   w dniu  25 maja 2022r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego  w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w 2021r.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2021.
 6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia   Psychicznego  w Powiecie Pułtuskim na lata 2021-2022 za rok 2021.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie pułtuskim za rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku oraz uchwalenia Statutu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2022  Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 12. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 13. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie Sesji.

                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                                Tadeusz Nalewajk

 

 • Transmisja z obrad Sesji Rady Powiatu w Pułtusku dostępna pod adresem:    https://transmisja.esesja.pl/pultuskpowiat

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 528, ze zm.), na wniosek ¼ ustawowego składu Rady Powiatu, zwołuję  XLI Sesję Rady Powiatu  w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu  17 maja 2022r. (wtorek)  o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Informacja w sprawie sytuacji finansowej Spółki i działalności Zarządu Szpitala Powiatowego Gajda-Med sp. z o.o. zgodnie z kodeksem spółek handlowych w związku z pismem Kancelarii Maruta Wachta sp. j. z siedzibą w Warszawie.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Zamknięcie Sesji.

                                                                               Wiceprzewodniczący Rady
                                                                                 Wiesław Cienkowski

 

Zawiadomienie o XL Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2022r. poz. 528, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r.,poz. 13088, ze zm.) zwołuję XL Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 27 kwietnia 2022r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Roczne sprawozdanie Dyrektora z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2021.
 4. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim w 2021 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego budowy chodnika w miejscowości Obryte w kierunku miejscowości Skłudy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 8. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 9. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie Sesji.

                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                 Tadeusz Nalewajk

Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 528) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088, ze zm.) zwołuję XXXIX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 30 marca 2022r. (środa)   o godz. 13.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wręczenie stypendiów Starosty Pułtuskiego:
– za wybitne wyniki w nauce,
– za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.
3.Przedstawienie porządku Sesji.
4.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021r.
5.Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego.
6.Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2021.
7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych w 2022r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny. (Gmina Pułtusk)
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny (Gmina Zatory)
11.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu.
15.Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku za 2021 rok.
16.Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
17.Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
18.Wnioski i oświadczenia radnych.
19.Zamknięcie Sesji.

                                                                               Wiceprzewodniczący Rady
                                                                                      Wiesław Cienkowski