Archiwa autora: Martyna Laskowska

Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, ze zm.),  na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję  XXXIV Sesję Rady Powiatu  w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2021r. (środa) o godz. 13.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie statuetek zwycięzcom konkursu „PRZYJAZNY KONSUMENTOWI”.
 3. Przedstawienie porządku Sesji.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2021r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy powiatu pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i    o wolontariacie na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę mienia Powiatu Pułtuskiego.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez organy wykonawcze samorządu Powiatu Pułtuskiego w roku szkolnym 2020/2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 30 grudnia 2020r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku i Starosty Pułtuskiego   analizy oświadczeń majątkowych.
 11. Zamknięcie Sesji.

                                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                                   Tadeusz Nalewajk

 

 

Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.   o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, ze zm.),  na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję  XXXIII Sesję Rady Powiatu   w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 10 listopada 2021r. (środa)   o godz. 11.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,  ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Pułtusku.
4. Zamknięcie Sesji.

                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                      Tadeusz Nalewajk

 

 

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, ze zm.),  na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję  XXXII Sesję Rady Powiatu  w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 13 października 2021r. (środa) o godz. 9.00  w Sali Rady  (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2021r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Powiat Pułtuski i Gminę Pułtusk zadania : „Przebudowa pomnika żołnierzy z 1920” i udzielenia pomocy finansowej  w formie dotacji celowej na rzecz gminy Pułtusk.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Pułtuskim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 30 grudnia 2020r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku i Starosty Pułtuskiego analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Zamknięcie Sesji.        

                                                                         Przewodniczący Rady
                                                                           Tadeusz Nalewajk

                                                                                     

Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r.,  poz. 13088, ze zm.) zwołuję XXXI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 22 września 2021r. (środa) o godz. 15.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Sprawozdanie nadzoru wodnego z działań podejmowanych na terenie powiatu pułtuskiego za rok 2020.
 4. Informacja o realizacji zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku w 2020 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku w 2020r.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2021r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu drogi zaliczonej do kategorii dróg powiatowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego przebiegu dróg zaliczonych do kategorii dróg powiatowych.
 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021r. wraz  z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/187/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 30 grudnia 2020r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 14. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 15. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie Sesji.

                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                      Tadeusz Nalewajk

                                                                                       

 

Informacja o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ ( SRWM 2030+ )

Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu pozyskania opinii, uwag i wniosków do treści projektu SRWM 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyrażonych przez mieszkańców Województwa Mazowieckiego, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Opinie, uwagi i wnioski do treści projektu SRWM 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone ustnie do protokołu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa lub za pośrednictwem formularza konsultacyjnego (stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia),

Z projektem  Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ można zapoznać się  stronie internetowej www.mbpr.pl (w zakładce: Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+)

 Konsultacje społeczne trwają od 27 sierpnia 2021 r. do dnia 10 października 2021 r.

Zgodnie z przyjętym trybem opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do 10 października 2021 roku, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag zamieszczonego poniżej poprzez:

 1. drogę elektroniczną na adres: konsultacjespoleczne@mbpr.pl;
 2. drogę korespondencyjną na adres Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
  w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa;
 3. wnoszone ustnie do protokołu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego
  w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

Pliki do pobrania :

 1. Diagnoza_do_Strategii.pdf
 2. Projekt_ prognozy_oddziaływania_na_środowisko.pdf
 3. Projekt_SRWM2030+.pdf
 4.  Formularz KONS. SRWM 2030+  17 08+opis_tabel.pdf

Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, ze zm.),  na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję  XXX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 21 lipca 2021r. (środa) o godz. 15.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,  ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 5. Zamknięcie Sesji.

                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                   Tadeusz Nalewajk

Raport o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2020

INFORMACJA

dot. Raportu o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2020

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2020r. poz.920), Zarząd Powiatu w Pułtusku przedstawia Radzie Powiatu w Pułtusku

RAPORT O STANIE POWIATU PUŁTUSKIEGO ZA ROK  2020

Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady powiatu.

Debata nad Raportem o stanie powiatu pułtuskiego  za rok  2020

odbędzie się podczas Sesji Rady Powiatu

w dniu 30 czerwca 2021r. o godz. 15.00

w Sali Rady (Nr. 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 Czytaj więcej

Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r.,  poz. 13088, ze zm.) zwołuję XXIX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021r. (środa) o godz. 15.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w 2020r.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2020.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie pułtuskim za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2021r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 9. Raport o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2020:
 10. rozpatrzenie przedstawionego raportu o stanie powiatu, w tym debata nad raportem,
 11. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Pułtusku.
 12. Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu:
 13. wystąpienie Starosty Pułtuskiego,
 14. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok,
 15. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2020 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Pułtuskiego,
 16. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pułtuskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pułtuskiego,
 17. dyskusja, stanowiska komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku na temat rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego  za rok 2020,
 18. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz   ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2020.
 19. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku za  rok 2020.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 30 grudnia 2020r.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 23. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 24. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 25. Wnioski i oświadczenia radnych.
 26. Zamknięcie Sesji.

                                                                               Przewodniczący Rady                                                                                                                                         Tadeusz Nalewajk

                                                                         

 

 

Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) w związku z art. 15zzx  ust. 1 i 2 ustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję   XXVIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku na dzień 26 maja 2021r. (środa)   o godz. 15.00, która odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2030.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021                       Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 30 grudnia 2020r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 6. Zamknięcie Sesji.

                                                                                   Przewodniczący Rady                                                                                                                                                                Tadeusz Nalewajk

 

                                                           

Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) w związku z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję  XXVII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku na dzień 28 kwietnia 2021r. (środa)   o godz. 15.00, która odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny  tryb obradowania). 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  30 grudnia 2020r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 5. Zamknięcie Sesji.

                                                                    Przewodniczący Rady                                                                                                                                                                 Tadeusz Nalewajk