Archiwa autora: Martyna Laskowska

Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

 Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.   o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu  w Pułtusku z dnia  19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088, ze zm.) zwołuję XXI Sesję Rady Powiatu w  Pułtusku, która odbędzie się w dniu  10 listopada 2020r. (wtorek) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38)Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

Czytaj więcej

Zawiadomienie o XX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.   o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920), na wniosek ¼ ustawowego składu Rady Powiatu, zwołuję  XX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu  19 października 2020r. (poniedziałek) o godz. 15.30  w Sali Rady  (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,   ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Informacja Zarządu Powiatu w Pułtusku dotycząca inwestycji drogowych realizowanych w 2020r. oraz planowanych inwestycji na 2021r.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Zamknięcie Sesji.

 Przewodniczący Rady
  Tadeusz Nalewajk

 

Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r.,  poz. 13088, ze zm.) zwołuję XIX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 23 września 2020r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Informacja o realizacji zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku w 2019 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku w 2019r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w formie darowizny.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Powiat Pułtuski i Gminę Pułtusk zadania pn.:„Przebudowa pomnika żołnierzy z 1920” i udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz gminy Pułtusk.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację, na zasadach partnerstwa przez Powiat Pułtuski i Gminę Pułtusk inwestycji polegającej na wykonaniu rzeźby grupowej w ramach zadania pn.: „Miejsca pamięci piewcy Pułtuska- Witolda Gomulickiego- wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu  w Pułtusku  z dnia  30 grudnia 2019r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku i Starosty Pułtuskiego analizy oświadczeń majątkowych.
 12. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 13. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Nalewajk

 

 

Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r.,  poz. 13088, ze zm.) zwołuję XVIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 30 czerwca 2020r. (wtorek) o godz. 10.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Czytaj więcej

Raport o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2019

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2020r. poz.920), w związku z art. 15 zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, ze zm.) Zarząd Powiatu w Pułtusku przedstawia Radzie Powiatu w Pułtusku  

RAPORT O STANIE POWIATU PUŁTUSKIEGO ZA ROK  2019

Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady powiatu.

Debata nad Raportem o stanie powiatu pułtuskiego  za rok  2019

odbędzie się podczas Sesji Rady Powiatu

w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 10.00

w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11 (Sala Rady – 1.38)

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej    150 osób. Zgłoszenia należy składać do dnia  29  czerwca 2020 roku w Wydziale   Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Pułtusku,    ul. Marii Skłodowskiej — Curie 11 (pokój nr 2.28).

Załączniki:

Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.   o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511, ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję  XVII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu  25 maja 2020r. (poniedziałek) o godz. 10.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,  ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie  zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół prowadzonych przez powiat.”
 5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego   na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia   30 grudnia 2019r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 8. Zamknięcie Sesji.

                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                    Tadeusz Nalewajk

Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511, ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję XVI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 30 marca 2020r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/44/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Powiatowy w Pułtusku sp. z o.o. celem podwyższenia jej kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
9. Zamknięcie Sesji.
                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                             Tadeusz Nalewajk

Zawiadomienie o X Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088) zwołuję X Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 11 września 2019r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Informacja o realizacji zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku w 2018 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2019r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pułtuskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
12. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
13. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Nalewajk

Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję VIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się 17 czerwca 2019r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Nalewajk