Archiwa autora: Martyna Laskowska

Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, ze zm.),  na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję  XXX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 21 lipca 2021r. (środa) o godz. 15.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,  ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 5. Zamknięcie Sesji.

                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                   Tadeusz Nalewajk

Raport o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2020

INFORMACJA

dot. Raportu o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2020

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2020r. poz.920), Zarząd Powiatu w Pułtusku przedstawia Radzie Powiatu w Pułtusku

RAPORT O STANIE POWIATU PUŁTUSKIEGO ZA ROK  2020

Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady powiatu.

Debata nad Raportem o stanie powiatu pułtuskiego  za rok  2020

odbędzie się podczas Sesji Rady Powiatu

w dniu 30 czerwca 2021r. o godz. 15.00

w Sali Rady (Nr. 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 Czytaj więcej

Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r.,  poz. 13088, ze zm.) zwołuję XXIX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021r. (środa) o godz. 15.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w 2020r.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2020.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie pułtuskim za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2021r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 9. Raport o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2020:
 10. rozpatrzenie przedstawionego raportu o stanie powiatu, w tym debata nad raportem,
 11. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Pułtusku.
 12. Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu:
 13. wystąpienie Starosty Pułtuskiego,
 14. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok,
 15. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2020 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Pułtuskiego,
 16. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pułtuskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pułtuskiego,
 17. dyskusja, stanowiska komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku na temat rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego  za rok 2020,
 18. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz   ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2020.
 19. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku za  rok 2020.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 30 grudnia 2020r.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 23. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 24. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 25. Wnioski i oświadczenia radnych.
 26. Zamknięcie Sesji.

                                                                               Przewodniczący Rady                                                                                                                                         Tadeusz Nalewajk

                                                                         

 

 

Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) w związku z art. 15zzx  ust. 1 i 2 ustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję   XXVIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku na dzień 26 maja 2021r. (środa)   o godz. 15.00, która odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2030.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021                       Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 30 grudnia 2020r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 6. Zamknięcie Sesji.

                                                                                   Przewodniczący Rady                                                                                                                                                                Tadeusz Nalewajk

 

                                                           

Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) w związku z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję  XXVII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku na dzień 28 kwietnia 2021r. (środa)   o godz. 15.00, która odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny  tryb obradowania). 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  30 grudnia 2020r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 5. Zamknięcie Sesji.

                                                                    Przewodniczący Rady                                                                                                                                                                 Tadeusz Nalewajk

 

Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.   o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) w związku z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088, ze zm.) zwołuję XXVI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku na dzień   31 marca 2021r. (środa) o godz. 15.00, która odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny  tryb obradowania).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pułtuskim na lata 2017-2020 za rok 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pułtuskim na lata 2021-2022”.
 5. Roczne sprawozdanie Dyrektora z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2020.
 6. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim w 2020 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu do Porozumienia z dnia 16 stycznia 2020r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Pułtuskim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych  z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie poddzierżawy i dzierżawy nieruchomości i ruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku   z dnia 30 grudnia 2020r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 11. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 12. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie Sesji.

                                                                  Wiceprzewodniczący Rady

                                                                      Wiesław Cienkowski

 

 

Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920),  na wniosek Zarządu Powiatu  w Pułtusku, zwołuję  XXV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się    w dniu 15 marca 2021r. (poniedziałek) o godz. 15.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,  ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11. Czytaj więcej

Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r.,  poz. 13088, ze zm.) zwołuję XXIV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 24 lutego 2021r. (środa) o godz. 15.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020r.
 4. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2020r.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego    na  rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  30 grudnia 2020r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu  na rok 2021.
 9. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku  za 2020 rok.
 10. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie Sesji.
                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                          Tadeusz Nalewajk

Uwaga: Nastąpiła zmiana lokalizacji transmisji Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. Bezpośrednia transmisja   z obrad Rady Powiatu dostępna jest pod adresem: https://transmisja.esesja.pl/pultuskpowiat

Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.   o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920),  na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję  XXIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się   w dniu 25 stycznia 2021r. (poniedziałek) o godz. 15.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,  ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Powiat Pułtuski i Gminę Pułtusk zadania pn.: „Przebudowa pomnika żołnierzy  z 1920” i udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz gminy Pułtusk.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 6. Zamknięcie Sesji.
                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                                Tadeusz Nalewajk

Uwaga: Nastąpiła zmiana lokalizacji transmisji Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. Bezpośrednia transmisja z obrad Rady Powiatu dostępna jest pod adresem: https://transmisja.esesja.pl/pultuskpowiat

Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r.,  poz. 13088, ze zm.) zwołuję XXII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 30 grudnia 2020r. (środa) o godz. 10.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Czytaj więcej