Archiwa autora: Martyna Laskowska

Zawiadomienie o L Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  19 grudnia 2018r.   w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088, ze zm.) zwołuję L Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu           22 lutego 2023r. (środa) o godz. 8.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,  ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Pułtuskim na lata 2023-2030.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim na lata 2023-2030”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka   w pieczy zastępczej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka.
 8. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2022.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach  awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pułtuskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu.
 14. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu za rok 2022.
 15. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie Sesji.

                                                                                    Przewodniczący Rady
                                                                                     Tadeusz Nalewajk