Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526, ze zm.), na wniosek  Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję LIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 24 maja 2023r. (środa) o godz. 14.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami   o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2022.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie pułtuskim za rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr LII/315/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca powiatu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/287/2022 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 28 grudnia 2022r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 11. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Nalewajk