Archiwa autora: Łukasz Nowakowski

Trening systemu wczesnego ostrzegania w dniu 25 października 2021 r.

W związku z prowadzeniem na terenie powiatu pułtuskiego powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „PUŁTUSK 2021” informujemy, że w dniu 25 października 2021 r. na terenie Gmin Obryte, Pokrzywnica i Pułtusk zostaną wyemitowane ćwiczebne akustyczne sygnały alarmowe informujące o ogłoszeniu i odwołaniu alarmu.

Informacje o sygnałach alarmowych są zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

Informacja o konsultacjach społecznych

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 29 września 2021 r. postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, zwanego dalej Programem Współpracy.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) mające swoją siedzibę lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego.

Celem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii ww. podmiotów lub zgłoszenie propozycji zmian w Programie Współpracy.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 30.09.2021 r. do 12.10.2021 r. w formie zbierania opinii i propozycji zmian Programu Współpracy na formularzu konsultacji, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.

Czytaj więcej

Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej w powiecie pułtuskim

W dniu 6 września 2021 r. w powiecie pułtuskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która będzie trwała do dnia 20 września 2021 r. włącznie. Głównym celem kwalifikacji jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom, które podlegają powszechnemu obowiązkowi obrony oraz osobom zgłaszającym się w trybie ochotniczym. Podczas kwalifikacji wydawane są wojskowe dokumenty tożsamości w postaci książeczki wojskowej oraz określane jest wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony. Ustawowy obowiązek stawienia się do kwalifikacji mają wszyscy mężczyźni urodzeni w roku 2002 i starsi, którzy do tej pory tego nie zrobili. Do kwalifikacji mogą zgłosić się również kobiety w trybie ochotniczym. Osoby, które uchylają się od stawiennictwa, lub nie zgłaszają się na specjalistyczne badania lekarskie mogą zostać przymusowo doprowadzone przez Policję lub ukarane w trybie przepisów egzekucyjnych obowiązujących w administracji.
Czytaj więcej