Archiwa autora: Łukasz Nowakowski

Informacja o konsultacjach społecznych

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 14 października 2020 r. postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, zwanego dalej Programem Współpracy.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) mające swoją siedzibę lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego.

Czytaj więcej

TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 2020 r. w godz. 08:00-10:00

W związku z ćwiczeniem RENEGADE – SAREX 20 w dniu 6 października br. w godzinach 08.00 – 10.00  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie może uruchomić syreny wchodzące w skład systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego (gmin Pułtusk, Obryte i Pokrzywnica). Podczas ćwiczenia w ramach treningu może zostać uruchomiony trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Apelujemy do mieszkańców powiatu pułtuskiego o traktowanie nadawanych sygnałów jako ćwiczenia, a nie rzeczywistego zagrożenia.

Ćwiczenia taktyczne klasy mundurowej Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

W dniu 25 września 2020 r. uczniowie z klas mundurowych z innowacji pedagogicznej bezpieczeństwo narodowe Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odbywali ćwiczenia programowe z podstaw szkolenia taktycznego. W czasie ćwiczeń praktycznych w terenie uczniowie doskonalili techniki działania lekkiej piechoty w zakresie: przemieszczania się na polu walki, przyjmowania pozycji strzeleckich, prowadzenia szyków marszowych i bojowych pododdziałów, przekazywania sygnałów dowodzenia, wyznaczania dozorów i wskazywania celów, reakcji na kontakt z przeciwnikiem, w tym m.in.: łuskania, rolowania oraz organizowania obrony okrężnej.

Czytaj więcej

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej

W dniu 2 września 2020 r. Komisja Konkursowa powołana uchwałą Nr 328/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. Zarządu Powiatu w Pułtusku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w 2020 r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej – po przeprowadzeniu konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania: promocja kultury, folkloru ziemi pułtuskiej zakończyła prace związane z wyborem oferty.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie „Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna”.

Działając na podstawie § 7 Regulaminu pracy Komisji Konkursowej stanowiącego załącznik do uchwały 328/2020 Komisja przyjęła ofertę stwierdzając, że spełnia ona wymagania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszeniu o konkursie.

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 9 września 2020 r. podjął uchwałę Nr 335/2020 w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Powiatu Pułtuskiego w roku 2020 w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej stwierdzając, iż „w wyniku postępowania konkursowego dokonuje się wyboru oferty złożonej przez Stowarzyszenie –  „Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna” i udziela dotacji w wysokości 9.915,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych).

Ćwiczenia 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Powiecie Pułtuskim

30 sierpnia 2020 r. na wale przeciwpowodziowym w Pułtusku przy ul. Rybitew oraz na plaży miejskiej szkolili się Terytorialsi. Szkolenie obejmowało zagadnienia z zakresu prowadzenia akcji przeciwpowodziowej na terenie powiatu pułtuskiego. Zostało ono zorganizowane przez 5 Mazowiecką Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej w Ciechanowie we współdziałaniu z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku pod kierownictwem dr Roberta Dynaka, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, Ochotniczą Strażą Pożarną w Pułtusku, Komendą Powiatową Policji w Pułtusku, Pułtuskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Wodami Polskimi oraz Domem Polonii w Pułtusku.

Czytaj więcej

Uruchomienie syren alarmowych systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godzinie 17:00

Uprzejmie informuję, że w związku ze zbliżającą się 76 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego – w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godzinie 17:00 na terenie powiatu pułtuskiego (gmin Pułtusk, Obryte, Pokrzywnica) uruchomione zostaną syreny alarmowe systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego. Wyemitowany będzie ciągły sygnał dźwiękowy trwający 1 minutę.

W ten sposób wspólnie oddamy cześć bohaterom Powstania Warszawskiego, którzy walczyli o wyzwolenie stolicy i przywrócenie niepodległego państwa.

Dyżurny PCZK w Pułtusku

Starostwo Powiatowe w Pułtusku dostarcza szkołom ponadpodstawowym płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni na potrzeby zabezpieczenia egzaminów maturalnych

Trwa akcja dystrybucji płynu do dezynfekcji do szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych na terenie powiatu pułtuskiego. Środki dezynfekcyjne są przeznaczone przede wszystkim na potrzeby organizacji egzaminów maturalnych oraz egzaminów branżowych w klasach zawodowych. Działania prowadzi Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku we współdziałaniu z żołnierzami 52 Batalionu Obrony Terytorialnej w Komorowie. Terytorialsi zapewnili transport środków z magazynu wojewódzkiego do naszego powiatu.

Jest to już trzecia partia środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem dla szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu pułtuskiego. Wcześniejsze dostawy w ilości 4 ton o wartości ok. 75.000 złotych trafiły do gmin, a za ich pośrednictwem zostały przekazane  do żłobków, przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz szkół podstawowych.

W dniu 29 maja br. Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Pułtuskiego przekaże 186 pojemników pięciolitrowych z płynem do dezynfekcji rąk i powierzchni o wartości ok. 20.000 złotych  do szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu pułtuskiego. Zostaną one wykorzystane m.in. przy organizacji egzaminów maturalnych i branżowych.

Czytaj więcej