Archiwa autora: Łukasz Nowakowski

Jednorazowe maseczki chirurgiczne trafiły do gmin, instytucji, inspekcji i straży z terenu powiatu pułtuskiego

W dniu 19 marca br. Starosta Pułtuski Jan Zalewski przekazał 206 tys. jednorazowych maseczek chirurgicznych gminom, służbom, inspekcjom i strażom z terenu powiatu pułtuskiego z przeznaczeniem na przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa. Organizacją przyjęcia i dystrybucją środków zajmował się Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

Maseczki zgodnie z dyspozycją Starosty zostały rozdysponowane proporcjonalnie do liczby mieszkańców oraz istniejących potrzeb. Trafiły one głównie do Urzędu Miasta w Pułtusku oraz urzędów gmin. Dalszą ich dystrybucją zajmą się samorządy lokalne, które określą zasady i sposób rozdysponowania maseczek na swoim terenie. Ponadto część maseczek przekazano Domom Pomocy Społecznej, Komendzie Powiatowej Policji, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno–Wychowawczemu, Zarządowi Dróg Powiatowych, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowemu Urzędowi Pracy. Maseczki chirurgiczne pochodziły z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i zostały przekazane do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego Starostwa przez Wojewodę Mazowieckiego.

Kolejna dostawa płynu do dezynfekcji rąk dla gmin, szkół, przedszkoli i instytucji z terenu powiatu pułtuskiego

Starostwo Powiatowe w Pułtusku w dniu 25 lutego br. przekazało ponad 3600 litrów płynu do dezynfekcji rąk gminom, szkołom podstawowym i ponadpodstawowym, przedszkolom i instytucjom z terenu powiatu pułtuskiego z przeznaczeniem przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii koronawirusa. Dystrybucją środków zajmował się Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Płyn zgodnie z dyspozycją Starosty Jana Zalewskiego został rozdysponowany na podstawie wcześniej złożonego zapotrzebowania oraz  istniejących potrzeb.

Jest to już kolejna transza środków do ochrony przed koronawirusem, które przekazało Starostwo Powiatowe w Pułtusku instytucjom z terenu powiatu pułtuskiego. Wcześniej m.in. do wyżej wymienionych podmiotów rozdysponowano płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawiczki jednorazowe, maski, przyłbice i termometry.

Środki do dezynfekcji rąk i powierzchni zostały przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego i pochodziły z Agencji Rezerw Państwowych.

Czytaj więcej

Apel Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

W związku z tragicznymi wypadkami nieletnich, do których doszło w ostatnich dniach na terenie Polski PCZK  zwraca się z apelem  do rodziców i opiekunów dzieci  korzystających z zabaw na śniegu o zapewnienie nadzoru nad ich bezpieczeństwem. Zagrożenie występuje w czasie wchodzenia na lód na rzekach i zbiornikach wodnych oraz niebezpiecznych zjazdów z wysokich wzniesień, porośniętych drzewami, bezpośrednio na jezdnię. W Pułtusku szczególnie niebezpieczne są  zjazdy  ze wzgórza Abrahama, które mogą doprowadzić do tragedii w wyniku kolizji dziecka z drzewem lub pojazdem na ul. Baltazara. Bardzo niebezpieczne jest organizowanie kuligów za samochodem lub ciągnikiem.

Meteorolodzy ostrzegają: w najbliższych dniach czeka nas gwałtowny spadek temperatury, zapowiadane są śnieżyce oraz mróz dochodzący nawet do 20 stopni poniżej zera

W trakcie mrozów stosuj się do ośmiu poniższych zasad:

1) Ubieraj się ciepło. Zakładaj kilka warstw odzieży tak, by łatwo było je zdjąć, np. sweter, gdy się  spocisz w trakcie wysiłku. Załóż bieliznę ochronną np. termiczną, ciepłą kurtkę z kapturem, czapkę, szalik, rękawiczki. Załóż nie przemakalne buty.
2) Nie wychodź na mróz głodny. Przed wyjściem zjedz kaloryczny posiłek. Możesz zabrać ze sobą termos z gorącą herbatą.
3) Nie spożywaj alkoholu. Jego wypicie przyśpiesza krążenie, a w konsekwencji zwiększa wymianę ciepła między organizmem a otoczeniem i doprowadza do szybkiego wychłodzenia ciała.
4) Zabezpiecz przed mrozem skórę twarzy i rąk, smarując je ochronnym kremem. Wyjmij ze skóry twarzy metalowe ozdoby, takie jak kolczyki.
5) Zachowaj ostrożność poruszając się po zaśnieżonym i oblodzonym terenie, zwróć uwagę na zwisające sople, zwały śniegu na dachach budynków, itp.,
6) Obserwuj czy nie występują u Ciebie objawy odmrożenia lub wychłodzenia – jeżeli to stwierdzisz konieczna będzie natychmiastowa pomoc medyczna.
7) Odmrożone palce możesz włożyć pod strumień zimnej lub letniej wody.
8) W przypadku dużych odmrożeń udaj się do lekarza. Nie wychodź z domu,.

W przypadku zagrożenia życia i zdrowia dzwoń na numer alarmowy 112.

Kolejna partia płynu do dezynfekcji rąk trafiła do gmin, instytucji, inspekcji i straży z terenu powiatu pułtuskiego

Starostwo Powiatowe w Pułtusku w grudniu br. przekazało ponad 4200 litrów płynu do dezynfekcji rąk gminom, służbom, inspekcjom i strażom z terenu powiatu pułtuskiego z przeznaczeniem na przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa. Dystrybucją środków zajmował się Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Płyn zgodnie z dyspozycją Starosty Pułtuskiego Jana Zalewskiego został rozdysponowany proporcjonalnie do liczby mieszkańców, zatrudnionych pracowników i istniejących potrzeb.

Środki dezynfekujące trafiły do Urzędu Miejskiego w Pułtusku, Urzędów Gmin z terenu powiatu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Zarządu Dróg Powiatowych, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,  Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach, Obrytem i Pułtusku. Czytaj więcej

Informacja o konsultacjach społecznych

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 14 października 2020 r. postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, zwanego dalej Programem Współpracy.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) mające swoją siedzibę lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego.

Czytaj więcej

TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 2020 r. w godz. 08:00-10:00

W związku z ćwiczeniem RENEGADE – SAREX 20 w dniu 6 października br. w godzinach 08.00 – 10.00  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie może uruchomić syreny wchodzące w skład systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego (gmin Pułtusk, Obryte i Pokrzywnica). Podczas ćwiczenia w ramach treningu może zostać uruchomiony trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Apelujemy do mieszkańców powiatu pułtuskiego o traktowanie nadawanych sygnałów jako ćwiczenia, a nie rzeczywistego zagrożenia.

Ćwiczenia taktyczne klasy mundurowej Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

W dniu 25 września 2020 r. uczniowie z klas mundurowych z innowacji pedagogicznej bezpieczeństwo narodowe Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odbywali ćwiczenia programowe z podstaw szkolenia taktycznego. W czasie ćwiczeń praktycznych w terenie uczniowie doskonalili techniki działania lekkiej piechoty w zakresie: przemieszczania się na polu walki, przyjmowania pozycji strzeleckich, prowadzenia szyków marszowych i bojowych pododdziałów, przekazywania sygnałów dowodzenia, wyznaczania dozorów i wskazywania celów, reakcji na kontakt z przeciwnikiem, w tym m.in.: łuskania, rolowania oraz organizowania obrony okrężnej.

Czytaj więcej

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej

W dniu 2 września 2020 r. Komisja Konkursowa powołana uchwałą Nr 328/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. Zarządu Powiatu w Pułtusku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w 2020 r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej – po przeprowadzeniu konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania: promocja kultury, folkloru ziemi pułtuskiej zakończyła prace związane z wyborem oferty.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie „Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna”.

Działając na podstawie § 7 Regulaminu pracy Komisji Konkursowej stanowiącego załącznik do uchwały 328/2020 Komisja przyjęła ofertę stwierdzając, że spełnia ona wymagania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszeniu o konkursie.

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 9 września 2020 r. podjął uchwałę Nr 335/2020 w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Powiatu Pułtuskiego w roku 2020 w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej stwierdzając, iż „w wyniku postępowania konkursowego dokonuje się wyboru oferty złożonej przez Stowarzyszenie –  „Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna” i udziela dotacji w wysokości 9.915,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych).

Ćwiczenia 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Powiecie Pułtuskim

30 sierpnia 2020 r. na wale przeciwpowodziowym w Pułtusku przy ul. Rybitew oraz na plaży miejskiej szkolili się Terytorialsi. Szkolenie obejmowało zagadnienia z zakresu prowadzenia akcji przeciwpowodziowej na terenie powiatu pułtuskiego. Zostało ono zorganizowane przez 5 Mazowiecką Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej w Ciechanowie we współdziałaniu z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku pod kierownictwem dr Roberta Dynaka, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, Ochotniczą Strażą Pożarną w Pułtusku, Komendą Powiatową Policji w Pułtusku, Pułtuskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Wodami Polskimi oraz Domem Polonii w Pułtusku.

Czytaj więcej