Archiwa kategorii: Aktualności

Zawiadomienie o X Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088) zwołuję X Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 11 września 2019r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Informacja o realizacji zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku w 2018 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2019r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pułtuskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
12. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
13. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Nalewajk

Informacja o wyniku otwartego konkursu opfert na realizację w 2019 r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 22 sierpnia 2019 r. podjął uchwałę Nr 160a/2019
w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Powiatu Pułtuskiego w roku 2019 w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej stwierdzając, iż  „w wyniku postępowania konkursowego dokonuje się wyboru oferty złożonej przez Stowarzyszenie – Pamięć i Tożsamość, Komitet Budowy Posągu – Popiersia Wincentego Witosa” i udziela dotacji w wysokości 10.000 zł brutto ( słownie : dziesięć tysięcy zł).

Wynik

Kolejna droga powiatowa odebrana

29 sierpnia 2019 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin-Szyszki-Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włościańskie”. W ramach zadania wykonano 999 metrów bieżących nawierzchni o szerokości 5,5 metra, obustronne pobocza, odtworzono rowy oraz wybudowano zjazdy do przyległych posesji. Przebudowę powyższej drogi wykonała firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk. Wartość robót budowlanych wyniosła 686.868,68 zł. Na realizację inwestycji Powiat Pułtuski otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach dotacji związanej z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 290.000,00 zł.
W odbiorze wzięli udział: Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Wicestarosta Beata Jóźwiak, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mariusz Kowalewski, Inspektor Nadzoru Kazimierz Strzyżewski oraz przedstawiciel wykonawcy Sławomir Wiśniewski.

Podpisanie umów z beneficjentami

W środę 28 sierpnia 2019 r., Starosta Jan Zalewski i Wicestarosta Beata Jóźwiak podpisali umowy z beneficjentami projektu o dofinansowanie z PFRON:
– Gmina Świercze – na zakup schodołazu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Strzegocinie
– Gmina Obryte – na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem
– Stowarzyszenie Wsparcia społecznego JAN-POL – na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Czytaj więcej

Odbiór końcowy prac związanych z przebudową drogi powiatowej na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare

W piątek, 23 sierpnia 2019 r. dokonano odbioru końcowego prac związanych z przebudową drogi powiatowej na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza –Lipniki Stare. Zakres robót budowlanych obejmował odc. od miejscowości Lipniki Stare – granica miasta Pułtusk – do skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Tysiąclecia i ul. Jana Pawła II. Wartość robót budowlanych wyniosła 8.888.888,88 zł brutto.

W odbiorze uczestniczyli m.in.: Jan Zalewski – Starosta Pułtuski, Beata Jóźwiak – Wicestarosta, Tadeusz Nalewajk – Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku, Mariusz Kowalewski – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych; Kazimierz Strzyżewski – inspektor nadzoru, Jan Kaczmarczyk i Sławomir Wiśniewski – przedstawiciele Wykonawcy inwestycji – firmy DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk z Kacic.
Zadanie zostało sfinansowane z budżetu powiatu pułtuskiego oraz z dotacji celowych udzielonych z budżetu województwa mazowieckiego i budżetu Gminy Pułtusk.

Czytaj więcej

Obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Pułtusku

Oficjalne obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej rozpoczęły się 15 sierpnia 2019 r.
na I cmentarzu w Pułtusku przy mogile żołnierzy poległych w 1920 r., gdzie przedstawiciele środowisk kombatanckich, samorządów lokalnych, szkół, stowarzyszeń, zakładów pracy, instytucji oraz mieszkańcy powiatu pułtuskiego złożyli kwiaty. W trakcie uroczystości na mogile została rozsypana ziemia przywieziona przez Pułtuską Grupę Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty z pola Bitwy pod Monte Casino. Czytaj więcej

Nowy mundur i wyposażenie dla Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty od Starosty Pułtuskiego

12 sierpnia 2019 r. w sali Rady Powiatu odbyło się spotkanie Starosty Pułtuskiego Jana Zalewskiego z Pułtuską Grupą Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty, podczas którego zostało wręczone nowe umundurowanie oraz niezbędne dla przedstawicieli GRH wyposażenie.
Starosta Pułtuski przyjął należącą do grupy młodzież na czele z dowodzącym st. chor. sztab. Leszkiem Topólskim, kapłanem GRH ks. Dariusz Multon, proboszczem parafii św. Wojciecha w Zambskach Kościelnych oraz Andrzejem Doleckim byłym starostą powiatu pułtuskiego – członkiem grupy.
Starosta Pułtuski bardzo ceni udział GRH w uroczystościach patriotycznych, a przekazane umundurowanie i sprzęt są wyrazem wdzięczności za wspieranie tego rodzaju uroczystości. Czytaj więcej

12 sierpnia 2019 r. podpisano umowę na budowę mostu przez rzekę Niestępówkę wraz z przebudową drogi powiatowej na odcinku Kacice – Nowe Niestępowo

12 sierpnia 2019 r. podpisano umowę na budowę mostu przez rzekę Niestępówkę wraz z przebudową drogi powiatowej na odcinku Kacice Nowe Niestępowo12 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a Przedsiębiorstwem Budowy
i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej, wyłonionym w drodze przetargu na budowę mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej  nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne
na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo. W ramach zadania zostanie wykonana budowa obiektu mostowego
w m. Koziegłowy (w miejscu likwidowanego przepustu pod drogą), budowa nowej jezdni z poszerzeniem do 5,5m na odcinku 1km, w tym budowa jednostronnego chodnika wraz z zatokami autobusowymi, budowa nowych poboczy i renowacja istniejących rowów odwadniających.
Wartość prac to 2.337.706,71 zł brutto. Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej
i budżetu państwa w wysokości 1.244.521,00 zł.
Planowany termin realizacji prac – III-IV kwartał 2019r.

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Pułtuskiego

8 sierpnia 2019 r. Starosta Pułtuski Jan Zalewski i Wicestarosta Beata Jóźwiak podpisali umowy na dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dotyczące realizacji niżej wymienionych projektów w ramach: „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar B i D:
1. Projekt pn. Likwidacja barier transportowych (zakup dziewięciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich” dla SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku – szacunkowy łączny koszt zakupu ok. 200 000,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 80 000,00 zł; Czytaj więcej