Archiwa autora: Paulina Dąbkowska

Informacja o statystycznym badaniu ankietowym pn.: „Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19”

W związku z otrzymaniem zaproszenia Komisji Europejskiej do uczestnictwa w statystycznym badaniu ankietowym pn.: „Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19”, Departament Przetwórstwa i Rynków Rolnych MRiRW przekazuje, co następuje.

Zgodnie z treścią informacji przekazanej z Komisji Europejskiej, ankieta skierowana do rolników oraz przedsiębiorstw działających na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego, zamieszczona została pod linkiem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators
Dodatkowo, pod linkiem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Other_operators
znajduje się ankieta skierowana do organizacji, związków i stowarzyszeń reprezentujących interesy rolników i firm łańcucha żywnościowego.
Z  informacji otrzymanych z KE wynika, iż czas wypełniania ankiety zajmuje ok. 15 minut, a termin na jej przesłanie upływa z dniem 30 listopada br.

Informacja od: MRiRW

Stypendia Starosty przekazane

Na podstawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów oraz regulaminu w sprawie przyznawania stypendiów sportowych przyznane zostały stypendia Starosty Pułtuskiego. Otrzymali je uczniowie, którzy w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,0 oraz uczniowie, którzy mogą się pochwalić osiągnięciami w dziedzinie sportu.
W tym roku, z uwagi na sytuację epidemiczną, stypendia nie zostaną wręczone podczas sesji Rady Powiatu w Pułtusku. Informacja o ich przyznaniu została przesłana do szkół prowadzonych przez Powiat Pułtuski.Stypendia Starosty Pułtuskiego

Stypendia za wybitne wyniki w nauce za II semestr roku szkolnego 2019/2020 otrzymali:

Czytaj więcej

Kolejna droga powiatowa przebudowana

W poniedziałek 12 października 2020 r. dokonano odbioru prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte. Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnym spadkiem daszkowym i poboczami z kruszywa łamanego, obustronne odtworzenie rowów przydrożnych i istniejących przepustów oraz budowę zjazdów. Długość przebudowanego odcinka to 785,00 m.

W odbiorze uczestniczyli: Jan Zalewski – Starosta Pułtuski, Emila Gąsecka – Radna Rady Powiatu w Pułtusku, Sebastian Mroczkowski – Wójt Gminy Obryte, Grzegorz Pik – Dyrektor ZDP w Pułtusku, Joanna Wolniak – Kierownik Działu Technicznego ZDP w Pułtusku, Dariusz Zieliński – Inspektor Nadzoru, Jan Kaczmarczyk i Sławomir Wiśniewski – przedstawiciele Wykonawcy inwestycji – firmy DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk z Kacic.

Zadanie sfinansowano z budżetu powiatu pułtuskiego oraz dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dzień Edukacji Narodowej

Dziś w Starostwie Powiatowym w Pułtusku odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość była doskonałą okazją do złożenia serdecznych życzeń skierowanych do pracowników oświaty oraz wręczenia nagród.

Nagrodę Starosty Pułtuskiego otrzymali:

– Beata Czerniakowska-Koc – Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku
– Anna Świerczewska – Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku
– Barbara Grąbczewska – Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku
– Wioletta Łątkowska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku Czytaj więcej

1 251 897,90 zł dla Domów Pomocy Społecznej w okresie trwającej epidemii COVID-19 w ramach projektu grantowego – “Wsparcie dla Mazowsza”

Logotypy - Projekt

Powiat Pułtuski bierze udział w projekcie grantowym pn. “Wsparcie dla Mazowsza”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój  finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, którego realizatorem jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Celem projektu jest wsparcie Domów Pomocy Społecznej, w tym personelu DPS w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie pensjonariuszy w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków COVID-19.

W ramach projektu Powiat Pułtuski pozyskał dofinansowanie w łącznej kwocie: 1 251 897,90 zł. Czytaj więcej

Przebudowa pomnika żołnierzy z 1920 roku

Powiat Pułtuski w partnerstwie z Gminą Pułtusk na podstawie zawartego 7 października 2020 r. porozumienia (w formule Gmina Pułtusk– lider, Powiat Pułtuski – partner) biorąc pod uwagę wspólne cele jakimi są ochrona miejsc pamięci narodowej oraz upamiętnienie tegorocznych obchodów 100-tnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, zrealizuje inwestycję pn. „Przebudowa pomnika żołnierzy z 1920” znajdującego się na I Cmentarzu wyznaniowym przy ul. Kościuszki 133 w Pułtusku. Projekt zakłada przebudowę mogiły wraz z elementami otoczenia, schodami, ogrodzeniem i uporządkowaniem terenu wokół.
Powstała już wstępna koncepcja przekształcanego obiektu.
Wykonanie zadania zaplanowano na 2020 rok.
Planowany koszt inwestycji 90 000,00 zł (dotacja Powiatu Pułtuskiego na realizację 40 000,00 zł).