Archiwa autora: Joanna Majewska

Informacja dot. punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) oraz ogłoszeniem stanu epidemii na terenie kraju informujemy, że zawieszona została na terenie powiatu pułtuskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych w: Czytaj więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Działając w oparciu o art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) informuję, że Zarząd Powiatu w Pułtusku na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2020 r. podjął uchwałę Nr 363/2020 w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 r. Czytaj więcej

Informacja o zawieszeniu porad prawnych udzielanych osobiście

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z koronawirusem, Starosta Pułtuski informuje o  zawieszeniu do dnia 4 grudnia 2020r. udzielania porad prawnych osobiście. Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej, będzie ona udzielana telefonicznie po złożeniu stosownego oświadczenia. Numer telefonu Starostwa Powiatowego, pod którym można zgłosić potrzebę zarejestrowania się po poradę to:  23 306 71 01 lub 23 306 71 14.

Starosta Pułtuski
/-/ Jan Zalewski

Ogłoszenia dot. nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021r.

Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza otwarty konkurs ofert na  „Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2021r.” – pobierz

Zarząd Powiatu w Pułtusku informuje o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na „Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2021r.” – pobierz

Odbiór przebudowy drogi powiatowej

28 września 2020 r. dokonano odbioru inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej Nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtusku”, w ramach której wykonano warstwę ścieralną na długości 701 mb. Wykonano również studnie ściekowe wraz z wymianą włazów kanałowych i regulacją studzienek. Dokonano lokalnej wymiany krawężników i kostki brukowej oraz zamontowano oznakowanie poziome grubowarstwowe wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Starostwo Powiatowe w Pułtusku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia pn. LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH (Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich, dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku). Czytaj więcej

Informacja dot. dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Powiatowa Komisja Wyborcza pełni dyżury w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk w pokoju nr 2.30 w następujących terminach:

  • 14 września 2018r. w godz. 11:00 – 17:00
  • 15 września 2018r. w godz. 9:00 – 13:00
  • 17 września 2018r. w godz. 11:00 – 24:00

Informacja dot. rozkładów jazdy w granicach powiatu pułtuskiego (z ostatniej chwili)

Starostwo Powiatowe w Pułtusku uprzejmie informuje, że po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień w dniu 31 sierpnia br. Starosta Pułtuski udzielił firmie Sanimax – Transport s.c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na linii komunikacyjnej:

Czytaj więcej