Archiwa autora: Joanna Majewska

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Pułtusku – dz. nr 119/2 obr. 28 m. Pułtusk  Czytaj więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Działając w oparciu o art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) informuję, że Zarząd Powiatu w Pułtusku na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2023 r. podjął uchwałę Nr 947/2023 w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej  pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2024 r. Czytaj więcej

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 1a, ust. 2, 2a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Czytaj więcej

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia operatów opisowo – kartograficznych

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektów operatów opisowo – kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Żebry Wiatraki, gmina Gzy i Koziegłowy, gmina Pokrzywnica Czytaj więcej

Decyzja

GGN.6853.1.2023

Decyzja o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 4 o pow. 11,1407 ha, położonej w obrębie 21 miasta Pułtusk. Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Pułtuski działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 4 w obrębie 21 miasta Pułtusk, której stan prawny jest nieuregulowany. Ograniczenie korzystania z ww. nieruchomości wynika z wykonania czynności związanych z budową sieci gazowej średniego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa, średnicy Ø 180 PE i długości L=173,5 m, powierzchnia rzutu poziomego P=31,23 m2.

Czytaj więcej