Archiwa autora: Joanna Majewska

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Działając w oparciu o art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) informuję, że Zarząd Powiatu w Pułtusku na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2020 r. podjął uchwałę Nr 363/2020 w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 r. Czytaj więcej

Informacja o zawieszeniu porad prawnych udzielanych osobiście

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z koronawirusem, Starosta Pułtuski informuje o  zawieszeniu do dnia 4 grudnia 2020r. udzielania porad prawnych osobiście. Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej, będzie ona udzielana telefonicznie po złożeniu stosownego oświadczenia. Numer telefonu Starostwa Powiatowego, pod którym można zgłosić potrzebę zarejestrowania się po poradę to:  23 306 71 01 lub 23 306 71 14.

Starosta Pułtuski
/-/ Jan Zalewski

Ogłoszenia dot. nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021r.

Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza otwarty konkurs ofert na  „Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2021r.” – pobierz

Zarząd Powiatu w Pułtusku informuje o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na „Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2021r.” – pobierz

Odbiór przebudowy drogi powiatowej

28 września 2020 r. dokonano odbioru inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej Nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtusku”, w ramach której wykonano warstwę ścieralną na długości 701 mb. Wykonano również studnie ściekowe wraz z wymianą włazów kanałowych i regulacją studzienek. Dokonano lokalnej wymiany krawężników i kostki brukowej oraz zamontowano oznakowanie poziome grubowarstwowe wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Starostwo Powiatowe w Pułtusku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia pn. LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH (Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich, dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku). Czytaj więcej

Informacja dot. dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Powiatowa Komisja Wyborcza pełni dyżury w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk w pokoju nr 2.30 w następujących terminach:

  • 14 września 2018r. w godz. 11:00 – 17:00
  • 15 września 2018r. w godz. 9:00 – 13:00
  • 17 września 2018r. w godz. 11:00 – 24:00

Informacja dot. rozkładów jazdy w granicach powiatu pułtuskiego (z ostatniej chwili)

Starostwo Powiatowe w Pułtusku uprzejmie informuje, że po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień w dniu 31 sierpnia br. Starosta Pułtuski udzielił firmie Sanimax – Transport s.c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na linii komunikacyjnej:

Czytaj więcej

Informacja dot. rozkładów jazdy w granicach powiatu pułtuskiego

Starostwo Powiatowe w Pułtusku uprzejmie informuje, że zostały wydane zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach powiatu pułtuskiego trzem przedsiębiorcom. Przedmiotowe przewozy osób będą realizowane od dnia 3 września 2018r. na liniach komunikacyjnych według uzgodnionych rozkładów jazdy. Czytaj więcej