Archiwa autora: Iwona Sojak

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) Starosta Pułtuski  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży użytkownikom wieczystym w drodze bezprzetargowej (Zarządzenie  Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0023, miasto Pułtusk):

Czytaj więcej

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Zawiadomienie

Na podstawie art. 12 ust. 5, art. 23  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176, ze zm.), w związku z art. 8, art. 113 ust. 6 i 7  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.), Starosta Pułtuski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za część nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej we wsi Gromin gmina Pułtusk, oznaczonej numerem działki 120/2  o pow.  0,0900 ha, która powstała z podziału działki nr 120.

Powyższa działka została objęta decyzją Starosty Pułtuskiego Nr 363/2021 z dnia 15.09.2021 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Powiatu Pułtuskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu w Pułtusku, obejmującej budowę drogi powiatowej odcinek Lipniki Stare-Gromin, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do tej nieruchomości, aby w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusku  ul. Marii Skłodowskiej Curie 11 (pokój 1.27)  i  udokumentowały swoje prawa.

Niezgłoszenie się podmiotów legitymujących się prawami do ww. nieruchomości, skutkować będzie wszczęciem postępowania w przedmiotowej sprawie i wpłatą należnego odszkodowania do depozytu sądowego.

Z up. Starosty

mgr inż. Ireneusz Sobotka

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami