ZAWIADOMIENIE O XXIV SESJI RADY POWIATU W PUŁTUSKU

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814 ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku zwołuję XXIV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2016r. (wtorek) o godz. 16.00  w Sali Narad Starostwa Powiatowego   w Pułtusku  ul. Białowiejska 5.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zadań finansowych w 2016r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Pułtuskiego do partnerskiej realizacji projektu z Gminą Pułtusk w ramach Działania 4.3, Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie, 4.3.1, Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów – Ścieżki i infrastruktura rowerowa.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę mienia Powiatu Pułtuskiego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.
  9. Wnioski i oświadczenia radnych.
  10. Zamknięcie Sesji.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady
/-/ Wiesław Cienkowski