Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814) oraz §9 Statutu Powiatu Pułtuskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz.  nr 204 poz. 6106 ze zm.) zwołuję XXIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 27 października 2016r. (czwartek) o godz. 13.00   w Sali Rady Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19 – budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie statuetek zwycięzcom konkursu „PRZYJAZNY KONSUMENTOWI”.
 3. Wręczenie stypendiów Starosty Pułtuskiego:
 • za wybitne wyniki w nauce
 • za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.
 1. Przedstawienie porządku Sesji.
 2. Przyjęcie protokołów XX, XXI i XXII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja o realizacji zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku w 2015r.
 5. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie o działalności monitoringowej i inspekcyjnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2015r.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez organy wykonawcze samorządu Powiatu Pułtuskiego w roku szkolnym 2015/2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zadań finansowych w 2016r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2017.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez Powiat Pułtuski niektórych zadań m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej.
 5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 9. Informacje – Przewodniczego Rady i Starosty Pułtuskiego – nt. analizy oświadczeń majątkowych.
 10. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 11. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie Sesji.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady  
/-/ Wiesław Cienkowski