Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r.,  poz. 13088, ze zm.) zwołuję XXII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 30 grudnia 2020r. (środa) o godz. 10.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Sprawozdanie nadzoru wodnego z działań podejmowanych na terenie powiatu pułtuskiego za rok 2019.
 4. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019” za lata 2018-2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2020r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pułtuskim na lata 2021-2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  w Powiecie Pułtuskim na lata 2021-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania studium planistyczno-prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia „Stowarzyszenie Kolej Północnego Mazowsza”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatu Pułtuskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 30 grudnia 2019r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021.
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  b) przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,
  c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie: opinii i wniosków radnych,
  e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego (od 2021r.)    – odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli   Komisji Rewizyjnej.
 18. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 19. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Zamknięcie Sesji.

                        Przewodniczący Rady

                                                                                       Tadeusz Nalewajk