Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

 Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.   o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu  w Pułtusku z dnia  19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088, ze zm.) zwołuję XXI Sesję Rady Powiatu w  Pułtusku, która odbędzie się w dniu  10 listopada 2020r. (wtorek) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38)Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2020r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/44/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego przebiegu dróg zaliczonych do kategorii dróg powiatowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Pułtuskim.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego obejmującego przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez organy wykonawcze samorządu Powiatu Pułtuskiego w roku szkolnym 2019/2020.
 12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020r. wraz   z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 15. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 16. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zamknięcie Sesji.

    Przewodniczący Rady

     Tadeusz Nalewajk