Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r.,  poz. 13088, ze zm.) zwołuję XVIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 30 czerwca 2020r. (wtorek) o godz. 10.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w 2019r.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2019.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019r.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019r.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie pułtuskim za rok 2019.
 9. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim w 2019 roku.
 10. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2019r.
 11. Roczne sprawozdanie z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2019r.
 12. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pułtuskim na lata 2017-2020 za rok 2019r.
 13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 16. Raport o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2019:
 17. rozpatrzenie przedstawionego raportu o stanie powiatu, w tym debata nad raportem,
 18. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Pułtusku.
 19. Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu:
 20. wystąpienie Starosty Pułtuskiego,
 21. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej   w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok,
 22. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pułtusku   w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2019 rok  i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Pułtuskiego,
 23. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pułtuskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pułtuskiego,
 24. dyskusja, stanowiska komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku na temat rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego  za rok 2019,
 25. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2019.
 26. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku za  rok 2019.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  30 grudnia 2019r.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na rok 2020.
 30. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku za 2019 rok.
 31. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 32. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 33. Wnioski i oświadczenia radnych.
 34. Zamknięcie Sesji.                                                                

     Przewodniczący Rady

Tadeusz Nalewajk