Zawiadomienie o VII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018, poz. 13088) zwołuję VII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 5 czerwca 2019r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Raport o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2018:
a) rozpatrzenie przedstawionego raportu o stanie powiatu, w tym debata nad raportem,
b) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Pułtusku.
4. Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu:
a) wystąpienie Starosty Pułtuskiego,
b) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,
c) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2018 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Pułtuskiego,
d) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pułtuskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pułtuskiego,
e) dyskusja, stanowiska komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku na temat rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2018,
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2018.
g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku za rok 2018.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku w 2018r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie pułtuskim za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pułtuskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie oraz przyjęcie darowizny nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
13. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Pułtusku z realizacji „Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.”
14. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
15. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Nalewajk