Zawiadomienie o VI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r., poz. 511) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018, poz. 13088 ) zwołuję VI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.


Porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2018.
4. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pułtuskim na lata 2017-2020 za rok 2018.
5. Sprawozdanie Dyrektora z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za 2018rok.
6. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim w 2018 roku.
7. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców powiatu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Pułtusku w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu pułtuskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego realizacji art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 26 września 2001r.- Prawo farmaceutyczne.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
17. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
18. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Nalewajk