Zawiadomienie o V Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2018r., poz. 995, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018, poz. 13088 ) zwołuję V Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu
6 marca 2019r.
(środa) o godz. 14.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wręczenie stypendiów Starosty Pułtuskiego:
– za wybitne wyniki w nauce,
– za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.
3. Przedstawienie porządku Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.
5. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku za rok 2018.
6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych w 2019r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Pułtusku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom powiatu pułtuskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu.
16. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
17. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Nalewajk