Zawiadomienie o IX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088) zwołuję IX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019r. (piątek) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLI/246/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadania polegającego na budowie tymczasowej poczekalni autobusowej pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Gminą Pułtusk.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
6. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
7. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Nalewajk