ZAWIADOMIENIE O III SESJI RADY POWIATU

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r., poz. 995, ze zm.) oraz § 9 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204, poz. 6106, ze zm.) zwołuję III Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018r. (środa) o godz. 13.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Przyjęcie protokołu I i II Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia zapewniającego odpowiednie warunki oczekiwania na połączenia autobusowe do czasu oddania do użytkowania tymczasowej poczekalni autobusowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego (dot. 2018r.)
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego (od 2019r.)
– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie: opinii i wniosków radnych,
e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
12. Podjęcie uchwały – stanowisko w sprawie podjęcia działań w zakresie przejęcia i przekazania w formie darowizn dróg powiatowych i gminnych.
13. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
14. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Pułtuskiego.
16. Wolne wnioski
– wskazanie dwóch radnych Rady Powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku.
17. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Nalewajk