Zawiadomienie o II Sesji Rady Powiatu

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r., poz. 995, ze zm.) oraz § 9 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204, poz. 6106, ze zm.) zwołuję II Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2018r. (czwartek) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Złożenie ślubowania przez Radnego nieobecnego na I Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Polityki Regionalnej i Promocji, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej i Promocji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych w 2018r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2019.
18. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Nalewajk