Ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji programu „Klub”

Ruszył nabór wniosków do kolejne edycji programu „Klub”

źródło: www.rzadowyprogramklub.pl

1 marca ruszył nabór wniosków do rządowego programu „Klub”. Na tegoroczną edycję programu Ministerstwo Sportu i Turystyki zarezerwowało kwotę 75 mln zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się małe i średnie kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS), które działają w formie stowarzyszenia i realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Beneficjentami programu mogą być dzieci do 18 roku życia.

Celem Programu jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”, wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży, inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży, stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Jednym z podstawowych wymogów, jakie muszą spełniać kluby, jest prowadzenie zarejestrowanej działalności przez min. 3 lata przed datą składania wniosku o dofinansowanie – wymagany wypis/wydruk z KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania wniosku. Ponadto łączna wysokość dotacji ze środków publicznych pozyskanych przez klub na zadania statutowe w roku poprzednim (2022) nie może być wyższa niż 200 tys. złotych – należy załączyć sprawozdanie finansowe za poprzedni rok (za 2022 rok) z wyszczególnieniem dotacji otrzymanych ze środków publicznych.

Środki pozyskane w ramach programu mogą być przeznaczone na wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, zakup sprzętu sportowego i/lub organizacja obozów sportowych (minimum pięciodniowy obóz).

Od klubów aplikujących do programu wymagany jest udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 5 proc. całości kosztów zadania. Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego, m.in. w formie pieniężnej lub udostępnianej infrastruktury sportowej, ze środków Unii Europejskiej, a także pozyskany od sponsorów. Ponadto może to być wkład własny klubu, w tym w postaci pracy wolontariuszy.

Bieżące informacje na temat programu, regulamin i inne dokumenty, a także kontakty do operatora krajowego oraz operatorów wojewódzkich są dostępne na rządowej stronie programu „Klub”: www.rzadowyprogramklub.pl.