Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Działając w oparciu o art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) informuję, że Zarząd Powiatu w Pułtusku na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2020 r. podjął uchwałę Nr 363/2020 w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 r.

Zarząd Powiatu w Pułtusku dokonał wyboru oferty organizacji pozarządowej złożonej przez Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” z siedzibą w Olsztynie.

Wysokość przyznanych organizacji pozarządowej  środków publicznych wynosi: 64 020,00 zł.

Fundacja będzie świadczyła pomoc prawną na terenie powiatu pułtuskiego w 2021 r. 5 dni w tygodniu, w dwóch punktach znajdujących się w gminach: Pokrzywnica i Świercze.

 

 

Starosta Pułtuski

/-/ Jan Zalewski