Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Pułtuski działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 4 w obrębie 21 miasta Pułtusk, której stan prawny jest nieuregulowany. Ograniczenie korzystania z ww. nieruchomości wynika z wykonania czynności związanych z budową sieci gazowej średniego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa, średnicy Ø 180 PE i długości L=173,5 m, powierzchnia rzutu poziomego P=31,23 m2.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości proszone są o zgłoszenie tych praw do Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 w formie pisemnej za pomocą przesyłki pocztowej bądź elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP tut. Starostwa.

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym