PLAKAT

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 528, ze zm.), na wniosek ¼ ustawowego składu Rady Powiatu, zwołuję  XLI Sesję Rady Powiatu  w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu  17 maja 2022r. (wtorek)  o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku Sesji.
  3. Informacja w sprawie sytuacji finansowej Spółki i działalności Zarządu Szpitala Powiatowego Gajda-Med sp. z o.o. zgodnie z kodeksem spółek handlowych w związku z pismem Kancelarii Maruta Wachta sp. j. z siedzibą w Warszawie.
  4. Wnioski i oświadczenia radnych.
  5. Zamknięcie Sesji.

                                                                               Wiceprzewodniczący Rady
                                                                                 Wiesław Cienkowski

 

Trwa remont w budynku ZS im. B. Prusa w Pułtusku

Prace remontowe realizowane są w ramach zadania pn. Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji, na które Powiat Pułtuski otrzymał dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.488.000,00 zł. Wykonawcą robót budowlanych jest P.H.U. BUDOMUR Sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku.

Obecnie remontowana jest północna części elewacji zewnętrznej budynku (od strony boiska szkolnego). Planowany termin zakończenia robót budowlanych przewidziano na sierpień br.

Czytaj więcej

Droga relacji Lipniki Stare – Gromin oddana do użytkowania

Osoby przecinające wstęgę 9 kwietnia br. odbyło się uroczyste otwarcie nowo pobudowanej drogi relacji Lipniki Stare – Gromin, łączącej dwa sołectwa i znajdującej się na terenie dwóch gmin – Gminy Pułtusk oraz Gminy Gzy. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele: władz centralnych i samorządowych, jednostek powiatu pułtuskiego, służb leśnych oraz społeczności lokalnej.

Wszystkich zebranych gości powitał Starosta Jan Zalewski, który podkreślił wagę inwestycji oraz jej znaczenie dla mieszkańców powiatu pułtuskiego. Starosta zauważył, iż budowa tej drogi, to drugie tego typu zadanie zrealizowane przez Powiat Pułtuski wspólnie z Lasami Państwowymi. Szczególne podziękowania skierował na ręce Wicepremiera Henryka Kowalczyka za pomoc i życzliwość okazaną w realizacji przedsięwzięcia oraz Józefa Kubicy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych za wsparcie zadania. Wicepremier Henryk Kowalczyk w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie inwestycji dla tej części powiatu oraz rolę, jaką odgrywa nowa droga w poprawie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Oddawana do użytku droga to przykład udanej współpracy Lasów Państwowych z samorządami lokalnymi, co z kolei zaznaczył Dyrektor Józef Kubica. Następnie ks. kan. dr Roman Mosakowski Proboszcz Parafii pw. św. Rocha w Przewodowie odmówił modlitwę i poświęcił drogę. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wicepremier Henryk Kowalczyk, Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Józef Kubica Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Marek Roman Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, Mateusz Miłoszewski Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk, Robert Wielkowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Pułtusk, Cezary Wojciechowski Wójt Gminy Gzy, Sylwia Tomczak Sołtys Gromina, Jan Bochenek Sołtys Lipnik Starych oraz Agnieszka Chmielewska Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego przeznaczonych do zbycia w formie darowizny – obręb 20 m. Pułtusk

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/241/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny, Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny:

Lp. Położenie nieruchomości Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków Powierzchnia w ha Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej
1. Obręb 20 m. Pułtusk dz. nr ewid. 14/23 0,0225 OS1U/00000732/6
2. Obręb 20 m. Pułtusk dz. nr ewid. 15/1 0,5032 OS1U/00000732/6
3. Obręb 20 m. Pułtusk dz. nr ewid. 15/2 0,2361 OS1U/00000732/6

Zgodnie z art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.)  „drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy.”

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10.05.2022 r. do dnia 01.06.2022 r. poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz zamieszczenie na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Pułtusku: www.powiatpultuski.pl i bip.powiatpultuski.pl, a ponadto informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat pułtuski.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego przeznaczonych do zbycia w formie darowizny – obręb Lutobrok, gm. Zatory

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/242/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny, Zarząd Powiatu  w Pułtusku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny:

Lp. Położenie nieruchomości Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków Powierzchnia w ha Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej
1. Obręb Lutobrok, gm. Zatory dz. nr ewid. 203/2 1,58 OS1U/00052248/5

 

Zgodnie z art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.)  „drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy.”

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10.05.2022 r. do dnia 01.06.2022 r. poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz zamieszczenie na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Pułtusku: www.powiatpultuski.pl i bip.powiatpultuski.pl, a ponadto informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat pułtuski.

Przebudowy drogi powiatowej Domosław-Pokrzywnica

5 maja br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Janem Kaczmarczykiem – Drogi i Mosty na realizację zadania pn.: „Przebudowy drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica”

Zadanie obejmuje przebudowę jezdni w obrębie istniejącego pasa drogowego, wykonanie zjazdów do posesji, profilowanie poboczy, wyczyszczenie rowów przydrożnych, wykonanie oznakowania pionowego.

Wartość inwestycji: 3 011 930,98
Wartość robót budowlanych: 2 999 999,98 zł
Nadzór inwestorski: 11 931,00 zł

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1 307 750,79 zł
Wkład własny Powiatu Pułtuskiego: 1 704 180,19 zł (w ramach wkładu własnego Gmina Pokrzywnica zadeklarowała dofinansowanie inwestycji w wysokości 150 000,00 zł)