ZAWIADOMIENIE O XXV SESJI RADY POWIATU W PUŁTUSKU

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym(Dz.U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) oraz §9 Statutu Powiatu Pułtuskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204 poz. 6106 ze zm.) zwołuję XXV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016r. (środa) o godz. 10.00 w Sali Rady Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19 – budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów XXIII i XXIV Sesji Rady Powiatu  w Pułtusku.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Powiatu Pułtuskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2016-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

b) przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie: opinii i wniosków radnych,

e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
15. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
16. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Zamknięcie Sesji.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
Wiesław Cienkowski