Archiwa autora: Zbigniew Matusiak

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej

Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie promocji kultury, folkloru ziem pułtuskiej. Jego celem jest aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację warsztatów z rękodzieła artystycznego upowszechniających tradycje folkloru ziemi pułtuskiej, w tym Puszczy Białej.

Uchwała nr 305/2020 Zarządu Powiatu w Pułtusku z 9 lipca 2020 r. wraz z ogłoszeniem o konkursie (PDF)

Wzór oferty realizacji zadania publicznego (PDF)

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (PDF)

SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Delegatura w Ciechanowie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego organizuje w dniu 22 października 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Mleczarskiej 27 spotkanie informacyjno-konsultacyjne na temat aktualnych przedsięwzięć podejmowanych przez samorząd w ramach współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi.

Tematem spotkania będą zagadnienia dotyczące współpracy organizacji pozarządowych z województwem mazowieckim, m.in.:

– nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do Mazowieckiej Rady

Działalności Pożytku Publicznego V kadencji,

– powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

– I edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego,

– program i zasady współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi
w 2020 r.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu proszone są o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa na adres mailowy malgorzata.pakula@mazovia.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 023 673 07 06, 023 673 07 16 w terminie do 18 października 2019 r.

Program spotkania

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 27 września 2019 r. postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, zwanego dalej Programem Współpracy.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, ze zm.) mające swoją siedzibę lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego.

Celem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii ww. podmiotów lub zgłoszenie propozycji zmian w Programie Współpracy.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 7.10.2019 r. do 18.10.2019 r. w formie zbierania opinii i propozycji zmian Programu Współpracy na formularzu konsultacji, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.

Wypełniony formularz konsultacji należy w terminie do 18.10.2019 r.:

  • dostarczyć w godzinach pracy urzędu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pułtusku
    Marii Skłodowskiej – Curie 11 06 – 100 Pułtusk lub,
  • przesłać tradycyjną pocztą na adres : Starostwo Powiatowe w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11 06 – 100 Pułtusk lub,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: pczk@powiatpultuski.pl.

Projekt Programu Współpracy oraz formularz konsultacji zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku www.bip.powiatpultuski.pl, na stronie internetowej www.powiatpultuski.pl oraz będzie dostępny w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19 pokój nr 60.

Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: „Program Współpracy na rok 2020”.

Nie będą uwzględniane opinie i propozycje zmian:

  • przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji;
  • złożone na formularzu ale z datą wpływu przed dniem 7.10.2019 r. bądź po dniu 18.10.2019 r. (przed i po dniach wyznaczonych do konsultacji);
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Formularz konsultacji

Projekt programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 r.

Załącznik nr 1 do projektu programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 r.

Informacja o wyniku otwartego konkursu opfert na realizację w 2019 r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 22 sierpnia 2019 r. podjął uchwałę Nr 160a/2019
w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Powiatu Pułtuskiego w roku 2019 w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej stwierdzając, iż  „w wyniku postępowania konkursowego dokonuje się wyboru oferty złożonej przez Stowarzyszenie – Pamięć i Tożsamość, Komitet Budowy Posągu – Popiersia Wincentego Witosa” i udziela dotacji w wysokości 10.000 zł brutto ( słownie : dziesięć tysięcy zł).

Wynik

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W PUŁTUSKU

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Pułtusku o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej

PRAWIDŁOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [32KB]