Archiwa autora: Dorota Biegała

Sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) Starosta Pułtuski  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży współużytkownikom wieczystym w drodze bezprzetargowej (Zarządzenie Nr 373 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0020, miasto Pułtusk)

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Borza Strumiany

OGŁOSZENIE z dnia 18.01.2022 r.

ZARZĄD POWIATU W PUŁTUSKU OGŁASZA
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Borza Strumiany gmina Gzy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 128/2 o powierzchni 0,0536 ha, KW Nr OS1U/00044661/7.

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) Starosta  Pułtuski  podaje  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie (Zarządzenie Nr 488 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  w użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie 0014, miasto Pułtusk):

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego przeznaczonych do zbycia w formie darowizny

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) oraz uchwały Nr XXXVI/225/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny, Zarząd Powiatu w Pułtusku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny:

Czytaj więcej

INFORMACJA o rozpoczęciu prac geodezyjnych

Starosta Pułtuski działając na podstawie art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 roku, poz. 2052, ze zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów:

1) GZY i SULNIKOWO, gmina Gzy,
2) GODACZE, KLUKOWO i WYRZYKI, gmina Świercze,
3) CIEŃSZA i KRUCZY BOREK, gmina Zatory,

zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UF/UM/CG/1209/2021 z dnia 24.08.2021 roku.

Wykonawcą powyższych prac jest firma:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o. o.
z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – działka nr 67/2 w obrębie 28 miasta Pułtusk

Starosta Pułtuski działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 67/2 w obrębie 28 miasta Pułtusk, której stan prawny jest nieuregulowany. Ograniczenie korzystania z ww. nieruchomości wynika z wykonania czynności związanych z budową sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości proszone
są o zgłoszenie tych praw do Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 w formie pisemnej za pomocą przesyłki pocztowej bądź elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP tut. Starostwa.

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.