Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814, ze zm.) oraz §9 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204, poz. 6106 ze zm.) zwołuję XXX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017r. (poniedziałek) o godz. 9.30  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu XXIX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pułtuskim na lata 2017-2020”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz wniesienia wkładu własnego dla projektu „Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz wniesienia wkładu własnego dla projektu „Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno-zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie do realizacji oraz wniesienia wkładu własnego dla projektu „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 10. Podęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia mienia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r.
 13. Stanowisko Rady Powiatu w sprawie zapowiadanej przez przedstawicieli Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmiany dotyczącej włączenia w struktury administracji rządowej powiatowych urzędów pracy.
 14. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 15. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zamknięcie Sesji.

  Z     p o w a ż a n i e m

 Przewodniczący Rady
/-/ Wiesław Cienkowski