ZAWIADOMIENIE O XXVII SESJI RADY POWIATU W PUŁTUSKU

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) oraz §9 Statutu Powiatu Pułtuskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204, poz. 6106 ze zm.) zwołuję XXVII Sesję Rady Powiatu  w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 14 marca 2017r. (wtorek) o godz. 14.00 w Sali Rady Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19 – budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wręczenie stypendiów Starosty Pułtuskiego:
  • za wybitne wyniki w nauce,
  • za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.

3. Przedstawienie porządku Sesji.
4. Przyjęcie protokołów XXV i XXVI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w 2016 roku.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeniach pożarowych   i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego.
8. Sprawozdanie Dyrektora z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2016.
9. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim w 2016 roku.
10. Sprawozdanie z efektów  pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wprowadzenia dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowań obowiązujących w 2017 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pułtuskim na lata 2017-2020″.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku za rok 2016r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz wniesienia wkładu własnego projektu „Kreator Kariery- rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w Powiecie Pułtuskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych  do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu pułtuskiego, na okres od dnia  1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
16. Sprawozdanie z  wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r.
19. Przyjęcie sprawozdań Komisji Stałych Rady Powiatu  z realizacji planów pracy na rok 2016r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu.
21. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
22. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
24. Wnioski i oświadczenia radnych.
25. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Wiesław Cienkowski