Zmiany organizacyjne w byłym budynku Bursy Szkolnej

Przeniesienie trzech wydziałów Starostwa Powiatowego w Pułtusku z budynku byłej Bursy Szkolnej do nowej siedziby urzędu, pozwoliło na przeprowadzenie w budynku zmian mających na celu podniesienie standardów obsługi klientów i usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych.

Wprowadzono następujące zmiany:

  • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna została przeniesiona z rozproszonych wcześniej po całym budynku pomieszczeń (usytuowanych na różnych kondygnacjach) na I piętro, co znacząco poprawiło standard obsługi klienta (rodzice z dziećmi nie muszą kilkakrotnie w trakcie procesu diagnostyczno- terapeutycznego przemieszczać się po całym budynku). Pomoc organizowana jest w jednym miejscu, przystosowanym do potrzeb dzieci i młodzieży.

Łączny koszt przeprowadzonych prac adaptacyjno- remontowych w Poradni wyniósł ok. 60 tys. zł.

Poza wymienionymi powyżej inwestycjami, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, Poradnia systematycznie wzbogaca bazę diagnostyczno – terapeutyczną. Zakupiono m.in. sprzęt komputerowy, system EE Biofeedback, specjalistyczne testy diagnostyczne, pomoce do terapii. W ciągu ostatnich lat sukcesywnie poszerzana jest oferta placówki: od września 2015 r. prowadzone jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka jako wielospecjalistyczna forma stymulacji najmłodszych klientów z deficytami rozwojowymi, a od 1 września 2017 r. uruchomiono  nową formę terapii z wykorzystaniem metody  Biofeedback.

  • Zarząd Dróg Powiatowych został przeniesiony z I piętra budynku Bursy do jego zewnętrznego skrzydła – lokalizacja na parterze, z oddzielnym wejściem od strony parkingu. Jest to rozwiązanie bardzo praktyczne, ponieważ pozwala na funkcjonowanie ZDP w odrębnej części budynku, niezależnie od innych jednostek organizacyjnych.
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku mieści się na parterze zajmując 5 pomieszczeń (pokój dyrektora, głównej księgowej, sekretariat, biuro projektów dofinansowanych z funduszy europejskich, dział pomocy osobom niepełnosprawnym), oraz na drugim  piętrze: 4 pomieszczenia (pokój przeznaczony na spotkania rodzin  biologicznych z dziećmi objętymi pieczą zastępczą, pokój zespołu pieczy zastępczej, pokój ds. realizacji świadczeń i pomocy instytucjonalnej, archiwum zakładowe) oraz salę konferencyjną  przeznaczoną do spotkań z pracownikami oraz szkoleń i spotkań  zewnętrznych.

Istotne zmiany dotyczą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który jest zlokalizowany na parterze i po wprowadzonych zmianach zajmuje 4 pomieszczenia. Pozyskane nowe powierzchnie pozwoliły na wydzielenie strefy dla Zespołu Orzekającego i miejsc na archiwizację dokumentów.

Ponadto, na podstawie podpisanej umowy najmu, część pomieszczeń na I i II piętrze budynku zajmuje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, natomiast na  II piętrze – w trzech pomieszczeniach, został zlokalizowany Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Pułtusku.

Budynek byłej Bursy Szkolnej w latach 2015 – 2016 przeszedł gruntowną termomodernizację. Zakres robót obejmował m.in.: docieplenie stropodachu, wymianę okien w piwnicy, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji c.o., wymianę źródeł światła na energooszczędne i opraw  oświetleniowych. Łącznie zrealizowano prace za ponad 800 tys. zł.

W październiku 2016r. wybudowano za ponad 200 tys. zł plac manewrowo – postojowy przy ww. budynku.