Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r., poz. 1868 ze zm.) oraz § 9 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204, poz. 6106 ze zm.) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 27 marca 2018r. (wtorek)   o godz. 14.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie stypendiów Starosty Pułtuskiego:
  – za wybitne wyniki w nauce,
  – za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.
 1. Przedstawienie porządku Sesji.
 2. Przyjęcie protokołów XXXVI i XXXVII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
 5. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku za rok 2017.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2017r.
 8. Sprawozdanie Dyrektora z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2017.
 9. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim za rok 2017.
 10. Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pułtuskim na lata 2018‑2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowych w 2018r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wprowadzenia dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowań obowiązujących w 2018 roku.
 13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.
 17. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu  za 2017rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu.
 19. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 20. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wnioski i oświadczenia radnych.
 23. Zamknięcie Sesji.

Z    p o w a ż a n i e m

Przewodniczący Rady
/-/ Wiesław Cienkowski