Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r., poz. 1868) oraz § 9 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204, poz. 6106 ze zm.) zwołuję XXXVI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017r. (środa) o godz. 14.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów XXXIV i XXXV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym szkołom i niepublicznym placówkom.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  28 grudnia 2016r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
  – odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018.

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie: opinii i wniosków radnych,
e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
12. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
13. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
     Wiesław Cienkowski