Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 528) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088, ze zm.) zwołuję XXXIX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 30 marca 2022r. (środa)   o godz. 13.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wręczenie stypendiów Starosty Pułtuskiego:
– za wybitne wyniki w nauce,
– za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.
3.Przedstawienie porządku Sesji.
4.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021r.
5.Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego.
6.Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2021.
7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych w 2022r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny. (Gmina Pułtusk)
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny (Gmina Zatory)
11.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu.
15.Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku za 2021 rok.
16.Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
17.Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
18.Wnioski i oświadczenia radnych.
19.Zamknięcie Sesji.

                                                                               Wiceprzewodniczący Rady
                                                                                      Wiesław Cienkowski