ZAWIADOMIENIE O XXXIV SESJI RADY POWIATU

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r., poz. 1868) oraz § 9 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204, poz. 6106, ze zm.) zwołuję XXXIV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 26 października 2017r. (czwartek) o godz. 13.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie statuetek zwycięzcom konkursu „PRZYJAZNY KONSUMENTOWI”.
 3. Wręczenie stypendiów Starosty Pułtuskiego:
  – za wybitne wyniki w nauce,
  –  za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.
 1. Przedstawienie porządku Sesji.
 2. Przyjęcie protokołu XXX, XXXI, XXXII i XXXIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie dot. działalności inspekcyjnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2016 r.
 5. Informacja o realizacji zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie – Oddział w Pułtusku w 2016r.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez organy wykonawcze samorządu Powiatu Pułtuskiego w roku szkolnym 2016/2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Pułtusku dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d  ustawy-Prawo oświatowe.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pułtusku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Pułtusku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Pułtusku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Pułtusku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Pułtusku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Pułtusku
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w  Pułtusku w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f  ustawy- Prawo oświatowe.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2017r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wprowadzenia dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowań obowiązujących w 2017r.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku i nadania mu statutu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Powiatu Pułtuskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare” ramach konkursu pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego instrumentem płatniczym.
 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017r.    wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2018
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 7. Informacje – Przewodniczego Rady i Starosty Pułtuskiego – nt. analizy oświadczeń majątkowych.
 8. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 9. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Wiesław Cienkowski