ZAWIADOMIENIE O XXXIII SESJI RADY POWIATU W PUŁTUSKU

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814, ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku zwołuję XXXIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się 11 września 2017r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku Sesji.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2017r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wprowadzenia dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowań obowiązujących w 2017r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi” w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019″.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo” w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019″.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Starosty Pułtuskiego.
  8. Wnioski i oświadczenia radnych.
  9. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Wiesław Cienkowski