Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814, ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku zwołuję XXXII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku,  która odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2017r. (wtorek) o godz. 9.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku  ul. Marii Skłodowskie-Curie 11.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku Sesji.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wprowadzenia dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowań obowiązujących w 2017r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia mienia w formie darowizny.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r.
  7. Wnioski i oświadczenia radnych.
  8. Zamknięcie Sesji.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Wiesław Cienkowski