Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) w związku z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję  XXVII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku na dzień 28 kwietnia 2021r. (środa)   o godz. 15.00, która odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny  tryb obradowania). 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  30 grudnia 2020r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
  5. Zamknięcie Sesji.

                                                                    Przewodniczący Rady                                                                                                                                                                 Tadeusz Nalewajk