Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Powiatu

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814, ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku zwołuję XXVI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2017r. (piątek)
o godz. 9.15 w Sali Rady Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19 – budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w związku z nowym ustrojem szkolnym.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r.
  7. Wnioski i oświadczenia radnych.
  8. Zamknięcie Sesji.   

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Wiesław Cienkowski