Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Powiatu

Działając na podstawie art.15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowych (Dz.U. z 2016r. poz. 814, ze zm.) oraz §9 Statutu Powiatu Pułtuskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204, poz. 6106, ze zm.) zwołuję XXIX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się 29 maja 2017r. (poniedziałek) o godz. 8.30 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Przyjęcie protokołu XXVII i XXVIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku w 2016r.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2016
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie pułtuskim za rok 2016.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu Statutu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji, ustalenia formy i wysokości zabezpieczenia umowy o finansowanie projektu pn. „Promocja walorów turystycznych, historycznych i kulturalnych w Powiecie Pułtuskim”.
10. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji „Programu współpracy powiatu pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.”
11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.
a) wystąpienie Starosty Pułtuskiego,
b) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok,
c) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2016 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Pułtuskiego,
d) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pułtuskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pułtuskiego,
e) dyskusja, stanowiska komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku na temat rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2016,
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2016.
g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku za rok 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r.
14. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
15. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zamknięcie Sesji.

Z   p o w a ż a n i e m

Przewodniczący Rady
Wiesław Cienkowski