Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r.,  poz. 13088, ze zm.) zwołuję XXIV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 24 lutego 2021r. (środa) o godz. 15.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020r.
 4. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2020r.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego    na  rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  30 grudnia 2020r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu  na rok 2021.
 9. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku  za 2020 rok.
 10. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie Sesji.
                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                          Tadeusz Nalewajk

Uwaga: Nastąpiła zmiana lokalizacji transmisji Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. Bezpośrednia transmisja   z obrad Rady Powiatu dostępna jest pod adresem: https://transmisja.esesja.pl/pultuskpowiat